Iris Zuid Ziekenhuizen

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Levering van koffie en levering van verkoopautomaten en koffieautomaten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming:  Iris Zuid Ziekenhuizen
Postadres: Baron Lambertstraat 38,BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Contactpersoon: De heer Jean-Christophe Gautier
Tel: +32 27398563
Fax: +32 27398542
E-mail: jgautier@his-izz.be
Internetadres(sen): www.his-izz.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Levering van koffie en levering van verkoopautomaten en koffieautomaten 
Referentienummer: HIS/PCAN/2020/CAFÉ
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 15861000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: IZZ Polikliniek Etterbeek-Baron Lambert, Baron Lambertstraat 38 te 1040 Brussel (Etterbeek) / IZZ Etterbeek Elsene, Jean Paquot straat 63 te 1050 Brussel (Elsene) /.(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4. Beschrijving
Duur van het contract: 3 jaar met mogelijkheid tot verlenging van twee keer een periode van een jaar. De aanbestedende dienst kan het contract aan het einde van de eerste periode van drie jaar opzeggen door middel van een aangetekende brief, drie maanden vóór de vervaldag. Zonder voorafgaande kennisgeving die 3 maanden voor het verstrijken van de eerste periode van drie jaar wordt verzonden, wordt het contract verlengd met een nieuwe periode van een jaar. Na deze verlenging van een jaar kan de aanbestedende dienst het contract opzeggen door middel van een aangetekend schrijven 3 maanden vóór de vervaldatum. Zonder voorafgaande kennisgeving die 3 maanden voor het verstrijken van de verlengde periode van één jaar wordt verzonden, wordt het contract verlengd voor een nieuwe periode van één jaar. De markt wordt automatisch beëindigd, zonder kennisgeving, aan het einde van het 5e jaar. 
II.2.7. Looptijd
2 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016 bevindt.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. * Een lijst van de belangrijkste leveringen in de afgelopen drie jaar, met vermelding van het bedrag, de datum en de openbare of particuliere ontvanger. Leveringen worden bewezen door certificaten uitgegeven of medeondertekend door de bevoegde autoriteit of, wanneer de ontvanger een particuliere koper was door een certificaat van de koper of bij gebreke hiervan eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver moet ten minste het certificaat van goede prestaties van drie ziekenhuizen of bedrijven verstrekken, dat te vinden is in bijlage B bij de selectiegids voor de overheidsopdracht voor leveringen met als doel "levering van koffie en levering van distributeurs en koffiemachines »
Alle certificaten moeten een verkoopcijfer bereiken dat ten minste gelijk is aan het bedrag van de ingediende offerte.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-16 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Etterbeek

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-11