Onafhankelijk Ziekenfonds

Call Center


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS
Postadres: BOOMSESTEENWEG 5,BE-2610 WILRIJK
E-mail: procurement@oz.be
Internetadres(sen): www.oz.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366347


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Call Center 
Referentienummer: OZ-20200210-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79300000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
OZ zoekt een call center dat via telemarketing afspraken (huisbezoeken) kan realiseren met potentiële klanten op basis van gegevens (bellijsten) die aangeleverd zullen worden door OZ.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
OZ zoekt een call center dat via telemarketing afspraken (huisbezoeken) kan realiseren met potentiële klanten op basis van gegevens (bellijsten) die aangeleverd zullen worden door OZ.  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-07-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: JA
3 x 1 jaar 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bijgevoegd UEA document

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bijgevoegd UEA document

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bijgevoegd UEA document

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-12 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-07-01


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Eerste Aanleg Antwerpen
Bolivarplaats 20 bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank Eerste Aanleg Antwerpen
Bolivarplaats 20 bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Eerste Aanleg Antwerpen
Bolivarplaats 20 bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10