Landsbond Van De Onafhankelijke Ziekenfondsen

Terugvordering van onterecht betaalde bedragen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Postadres: Lenniksebaan 788A,BE-1070 Brussel
Contactpersoon: Hélène Daubert
E-mail: Procurement.services@mloz.be
Internetadres(sen): http://www.mloz.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366055


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Terugvordering van onterecht betaalde bedragen 
Referentienummer: MLOZ-2019_013-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79940000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De procedure is bedoeld om een dienstverlener aan te duiden voor de inning van schuldvorderingen onder de ? 600.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De procedure is bedoeld om een dienstverlener aan te duiden voor de inning van schuldvorderingen onder de ? 600. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-12 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe Central/Palais de Justice
Place Poelaert 1, BE-1000 Bruxelles

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10