Departement Economie, Wetenschap En Innovatie

Uitnodiging voor een open marktconsultatie op 11 maart 2020: 'Bouw van circulaire silo's'


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VOORAANKONDIGING 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: PIO- Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Postadres: Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 10,BE-1030 Brussel
Contactpersoon: Christophe Veys
E-mail: christophe.veys@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/evenementen/marktconsultatie-circulaire-sleufsilos https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365854


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging voor een open marktconsultatie op 11 maart 2020: 'Bouw van circulaire silo's' 
Referentienummer: Dep. Economie, Wetenschap en Innovatie-4140_Circulaire Sleufsilo's-F01_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45213200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
ILVO start binnenkort een aanbestedingsprocedure voor de bouw van een circulaire sleufsilo. In sleufsilo's wordt het veevoeder, zoals maïs en gras, bewaard en beschermd tegen regenwater. De sleufsilo's dienen hiertoe bestand te zijn tegen de zure silosappen, afkomstig van de voeders. ILVO wil bij zijn nieuwe sleufsilo's gaan voor een duurzamere oplossing en wil daarom gebruik maken van innovatieve ontwikkelingen in de betonsector. Om ervoor te zorgen dat de functionele/technische specificaties overeenkomen met de nieuwste technieken op het gebied van
sleufsilo's, wordt een marktconsultatie georganiseerd, op 11 maart bij ILVO, met belangrijke spelers op dit gebied.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
II.2.4. Beschrijving
ILVO - het instituut voor landbouw, visserij en voedingsonderzoek- heeft als doelstelling het verplaatsen en vernieuwen van sleufsilo's. In sleufsilo's wordt het veevoeder, zoals maïs en gras, bewaard en beschermd tegen regenwater. De sleufsilo's dienen hiertoe bestand te zijn tegen de zure silosappen, afkomstig van de voeders. ILVO wil daarom inzetten op duurzame oplossingen en een milieuvriendelijk alternatief.  Traditioneel bouwt men deze silo's in beton (klasse XA3) met cement (LA), om weerstand te bieden tegen zure silosappen afkomstig van de voeders. De milieu-impact van deze cement en beton is aanzienlijk en brengt volgende uitdagingen teweeg:  Relatief korte levensduur door agressief chemisch milieu;  Hoge CO2 -uitstoot bij gebruik van portlandcement in het beton;  Ontginning nodig van primaire grondstoffen bij productie van beton;  Veel transport plaatselijk en globaal bij het vervoer van beton en van granulaten naar betoncentrale.  ILVO kiest bij de vernieuwing van haar sleufsilo's resoluut voor een duurzame en milieuvriendelijke oplossing en wil daarom gebruik maken van innovatieve ontwikkelingen in de betonsector. Om dit doel te bereiken wordt een marktconsultatie georganiseerd. Indien de verhoopte (deel)projecten worden geïdentificeerd, dan wordt in een tweede fase overgegaan tot de lancering een overheidsopdracht voor de bouw van een nieuwe sleufsilo. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10