Algemene Directie Van De Civiele Veiligheid

Openbare procedure voor de levering van dienst- en interventiebottines voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Algemene Directie van de Civiele Veiligheid
Postadres: Leuvenseweg 1,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25002620
Fax: +32 25002361
E-mail: mat@ibz.fgov.be
Internetadres(sen): http://www.ibz.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363414


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure voor de levering van dienst- en interventiebottines voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken 
Referentienummer: IBZ-CV-MAT32-406-19-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 18832000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De dienst- en interventiebottines van deze opdracht stemmen overeen met die bedoeld in het koninklijk besluit van 14 maart 2019 betreffende de kledij en de kentekens van de operationele beroeps- en vrijwillige personeelsleden van de Civiele Bescherming.

Zij zijn bestemd voor het beschermen van de voeten van de operationele beroeps- en vrijwillige personeelsleden van de civiele veiligheid tijdens opdrachten en taken van de operationele eenheden vermeld in het koninklijk besluit van 20 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen, behalve voor opdrachten met gevaarlijke producten, waarvoor een specifieke uitrusting voorzien is.
De bottines worden gedragen in combinatie met de overall aangekocht op basis van de opdracht MAT22-380-18.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Zie document B - dienst- en interventiebottinnes - erratum 1: punten 1.2.1.1 en 1.2.2