Gemeentebestuur Van Schaarbeek - Technisch Centrum Rodenbach

Bouw Van een studentenpool en -woningen en band met het Huis der Kunsten, Koninginneplein 14, 15 en 16 te 1030 Schaarbeek


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK - Technisch Centrum Rodenbach
Postadres: George Rodenbachlaan 29 - Receptie dienst,BE-1030 Schaarbeek
Contactpersoon: RenovaS - Christopher Prevot
E-mail: cprevot@renovas.be
Internetadres(sen): http://www.schaerbeek.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351031


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouw Van een studentenpool en -woningen en band met het Huis der Kunsten, Koninginneplein 14, 15 en 16 te 1030 Schaarbeek 
Referentienummer: RenovaS-CRUBNSL AR.15-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71200000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft als voorwerp een volledige taak van ontwerper van architectuur, engineering, van advies in energieprestatie van de gebouwen (EPB), van veiligheids- en gezondheidscoördinatie, landschapsarchitectuur en akoestiek in het kader van de de renovatie en/of afbraak van drie woningen (gelegen op de percelen van het Koninginneplein, nrs. 14, 15 en 16) en de constructie van een gebouw voor de opvang van een studentenpool bestaande openbare voorzieningen en studentenwoningen. Dit project past zich in een sterk stedelijke context en patrimoniaal. Hij zal zich richten op het creëren van een link en een interface tussen Huis der Kunsten en het Koniginneplein.
Dit project wordt ontwikkeld door de aanbestedende overheid in het kader van het stadsvernieuwingscontract Brabant | Noord | Sint-Lazarus.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Korte beschrijving
In plaats van:
De opdracht heeft als voorwerp een volledige taak van ontwerper van architectuur, engineering, van advies in energieprestatie van de gebouwen (EPB), van veiligheids- en gezondheidscoördinatie, in het kader van de de renovatie en/of afbraak van drie woningen (gelegen op de percelen van het Koninginneplein, nrs. 14, 15 en 16) en de constructie van een gebouw voor de opvang van een studentenpool bestaande openbare voorzieningen en studentenwoningen. Dit project past zich in een sterk stedelijke context en patrimoniaal. Hij zal zich richten op het creëren van een link en een interface tussen Huis der Kunsten en het Koniginneplein. Dit project wordt ontwikkeld door de aanbestedende overheid in het kader van het stadsvernieuwingscontract Brabant | Noord | Sint-Lazarus.
Te lezen:
De opdracht heeft als voorwerp een volledige taak van ontwerper van architectuur, engineering, van advies in energieprestatie van de gebouwen (EPB), van veiligheids- en gezondheidscoördinatie, landschapsarchitectuur en akoestiek in het kader van de de renovatie en/of afbraak van drie woningen (gelegen op de percelen van het Koninginneplein, nrs. 14, 15 en 16) en de constructie van een gebouw voor de opvang van een studentenpool bestaande openbare voorzieningen en studentenwoningen. Dit project past zich in een sterk stedelijke context en patrimoniaal. Hij zal zich richten op het creëren van een link en een interface tussen Huis der Kunsten en het Koniginneplein. Dit project wordt ontwikkeld door de aanbestedende overheid in het kader van het stadsvernieuwingscontract Brabant | Noord | Sint-Lazarus.
Afdelingsnummer: II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:
De opdracht heeft als voorwerp een volledige taak van ontwerper van architectuur, engineering, van advies in energieprestatie van de gebouwen (EPB), van veiligheids- en gezondheidscoördinatie, in het kader van de de renovatie en/of afbraak van drie woningen (gelegen op de percelen van het Koninginneplein, nrs. 14, 15 en 16) en de constructie van een gebouw voor de opvang van een studentenpool bestaande openbare voorzieningen en studentenwoningen. Dit project past zich in een sterk stedelijke context en patrimoniaal. Hij zal zich richten op het creëren van een link en een interface tussen Huis der Kunsten en het Koniginneplein. . Dit project wordt ontwikkeld door de aanbestedende overheid in het kader van het stadsvernieuwingscontract Brabant | Noord | Sint-Lazarus. De SVC beogen meer complexe operaties dan deze van de wijkcontracten te bevorderen. . De inrichtingsoperatie van het Koninginneplein en omgeving (AR. 14), waarvan het bouwheerschap werd toegekend aan Brussel Mobiliteit, is intrinsiek verbonden met de inrichtingsoperatie van een studentenpool op het Koninginneplein. . Wij verwachten dat de bedenking en het ontwerpen van het project niet zullen beperkt zijn tot het project van de studentenpool, maar dat zij de stedenbouwkundige uitdagingen van de andere operaties van het SVC zullen opnemen en dan meer bepaald de operatie AR.14. Ontmoetingen zullen worden georganiseerd in partnerschap met Brussel Mobiliteit en het studiebureau dat belast is met de herinrichting van het Koninginneplein teneinde twee coherentie projecten op te bouwen en een ambitieuze visie voor de toekomsten van het plein en haar omgeving te verwezenlijken. Bijzondere aandacht zal moeten worden besteed aan de stedelijke en architecturale context van de site van het gebouw. De ligging van de gebouwen tussen twee grote bouwwerken, de Heilige-Mariakerk en het Huis der Kunsten, vereist een subtiele en respectvolle architecturale benadering van het kader (geklasseerde site rond het Heilige-Mariakerk en rondom het Huis der Kunsten). De dialoog tussen het architecturale en hedendaagse is een belangrijk aandachtpunt waaraan de bouwheer bijzondere aandacht zal moeten besteden. De architectuur van het nieuwe gebouw zal, evenals die van de bestaande huizen, een architectuur moeten vormen die in lijn ligt met het geklasseerde gebouw van de Heilige-Mariakerk en herinnert namelijk aan de bouwcontext, het ritme van het perceel, de afmeting van de gebouwen, de vorm van het dak en de lijn van de kroonlijst. . De duurzame aanpak van het project zal centraal staan en transversaal zijn. De aanbestedende overheid wenst vernieuwende oplossingen toe te passen. Het gebouw met de begrippen van de duurzame constructie toepassen, namelijk door de geldende normen van de energieprestaties na te leven en het gebruik van duurzame of herbruikbare materialen of materialen uit de korte kringloop te verkiezen als bouwmaterialen (herkomst van de materialen, fabricage- en toepassing procedés, analyse van het omkeerbare en demonteerbare karakter, de voorkeur geven aan assemblages, .). In geval van volledige of gedeeltelijke afbraak, zal een inventaris voorafgaandelijk aan de afbraak worden opgemaakt en zal een analyse van de bestaande materialen op de site worden gevraagd teneinde de mogelijkheden voor hergebruik (in situ of ex situ) te evalueren. Tenslotte wil het ontwerp van het gebouw omkeerbaar/aanpasbaar zijn: functionele economie, vrij plan. Het gebouw moet veranderingsvatbaar zijn om te beantwoorden aan de wisselende behoeften van de gebruikers. De ruimten moten niet enkelflexibel zijn om de toe-eigening van de plaatsen door de verschillende publieken toe te laten, maar ze moeten ook flexibel zijn in de tijd om te kunnen evolueren naargelang de behoeften van de studenten en de wijk. Het studiebureau zal ook de aanpasbaarheid van de plannen aan een andere functie moeten bewijzen (bij voorbeeld woningen).
Te lezen:
De opdracht heeft als voorwerp een volledige taak van ontwerper van architectuur, engineering, van advies in energieprestatie van de gebouwen (EPB), van veiligheids- en gezondheidscoördinatie, andschapsarchitectuur en akoestiek in het kader van de de renovatie en/of afbraak van drie woningen (gelegen op de percelen van het Koninginneplein, nrs. 14, 15 en 16) en de constructie van een gebouw voor de opvang van een studentenpool bestaande openbare voorzieningen en studentenwoningen. Dit project past zich in een sterk stedelijke context en patrimoniaal. Hij zal zich richten op het creëren van een link en een interface tussen Huis der Kunsten en het Koniginneplein. . Dit project wordt ontwikkeld door de aanbestedende overheid in het kader van het stadsvernieuwingscontract Brabant | Noord | Sint-Lazarus. De SVC beogen meer complexe operaties dan deze van de wijkcontracten te bevorderen. . De inrichtingsoperatie van het Koninginneplein en omgeving (AR. 14), waarvan het bouwheerschap werd toegekend aan Brussel Mobiliteit, is intrinsiek verbonden met de inrichtingsoperatie van een studentenpool op het Koninginneplein. . Wij verwachten dat de bedenking en het ontwerpen van het project niet zullen beperkt zijn tot het project van de studentenpool, maar dat zij de stedenbouwkundige uitdagingen van de andere operaties van het SVC zullen opnemen en dan meer bepaald de operatie AR.14. Ontmoetingen zullen worden georganiseerd in partnerschap met Brussel Mobiliteit en het studiebureau dat belast is met de herinrichting van het Koninginneplein teneinde twee coherentie projecten op te bouwen en een ambitieuze visie voor de toekomsten van het plein en haar omgeving te verwezenlijken. Bijzondere aandacht zal moeten worden besteed aan de stedelijke en architecturale context van de site van het gebouw. De ligging van de gebouwen tussen twee grote bouwwerken, de Heilige-Mariakerk en het Huis der Kunsten, vereist een subtiele en respectvolle architecturale benadering van het kader (geklasseerde site rond het Heilige-Mariakerk en rondom het Huis der Kunsten). De dialoog tussen het architecturale en hedendaagse is een belangrijk aandachtpunt waaraan de bouwheer bijzondere aandacht zal moeten besteden. De architectuur van het nieuwe gebouw zal, evenals die van de bestaande huizen, een architectuur moeten vormen die in lijn ligt met het geklasseerde gebouw van de Heilige-Mariakerk en herinnert namelijk aan de bouwcontext, het ritme van het perceel, de afmeting van de gebouwen, de vorm van het dak en de lijn van de kroonlijst. . De duurzame aanpak van het project zal centraal staan en transversaal zijn. De aanbestedende overheid wenst vernieuwende oplossingen toe te passen. Het gebouw met de begrippen van de duurzame constructie toepassen, namelijk door de geldende normen van de energieprestaties na te leven en het gebruik van duurzame of herbruikbare materialen of materialen uit de korte kringloop te verkiezen als bouwmaterialen (herkomst van de materialen, fabricage- en toepassing procedés, analyse van het omkeerbare en demonteerbare karakter, de voorkeur geven aan assemblages, .). In geval van volledige of gedeeltelijke afbraak, zal een inventaris voorafgaandelijk aan de afbraak worden opgemaakt en zal een analyse van de bestaande materialen op de site worden gevraagd teneinde de mogelijkheden voor hergebruik (in situ of ex situ) te evalueren. Tenslotte wil het ontwerp van het gebouw omkeerbaar/aanpasbaar zijn: functionele economie, vrij plan. Het gebouw moet veranderingsvatbaar zijn om te beantwoorden aan de wisselende behoeften van de gebruikers. De ruimten moten niet enkelflexibel zijn om de toe-eigening van de plaatsen door de verschillende publieken toe te laten, maar ze moeten ook flexibel zijn in de tijd om te kunnen evolueren naargelang de behoeften van de studenten en de wijk. Het studiebureau zal ook de aanpasbaarheid van de plannen aan een andere functie moeten bewijzen (bij voorbeeld woningen).
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging in punten II.1.4 en punt II.2.4) om de volgende bevoegdheden op te nemen, nl: Landbouwarchitectuur en Akoestiek. Bevoegdheden Vereist en verduidelijkt in afdeling I, punt 1.4, van het betsek.