Kamer Van Volksvertegenwoordigers

Bedrijfsrevisor vzw Pensioenen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Kamer van volksvertegenwoordigers
Postadres: Paleis der Natie,BE-1008 Brussel
Contactpersoon: de heer J. Van Winckel
Tel: +32 25499170
E-mail: ovomap@dekamer.be
Internetadres(sen): www.dekamer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366736


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bedrijfsrevisor vzw Pensioenen 
Referentienummer: KVV-20ALG04-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79212300
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht bestaat in de controle als commissaris/bedrijfsrevisor van de boekhouding en de wettelijke controle van de jaarrekeningen van de boekjaren 2020, 2021 & 2022.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4. Beschrijving
De opdracht bestaat in de controle als commissaris/bedrijfsrevisor van de boekhouding en de wettelijke controle van de jaarrekeningen van de boekjaren 2020, 2021 & 2022. 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1 Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
Het verrichten van de dienst is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-18 13:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 37, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13