Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost

Genk - Regie der Gebouwen - Opsporen en herstellen lekkage in brandleiding op diepte van +/- 6m onder een talud met beplanting.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres: Universiteitslaan, 1b,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Niels Verboven
Tel: +32 472523785
E-mail: Niels.Verboven@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366838


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Genk - Regie der Gebouwen - Opsporen en herstellen lekkage in brandleiding op diepte van +/- 6m onder een talud met beplanting. 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Genk - Regie der Gebouwen - Opsporen en herstellen lekkage in brandleiding op diepte van +/- 6m onder een talud met beplanting.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-21 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Offerte te mailen naar freemarket.VRO@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp. Meer info zie contactgegevens of bij afwezigheid Kristien.Kerkhofs@buildingsagency.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13