Pidpa

K-14-061 Gemeente Willebroek - rioolrenovatie Ringlaan


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Pidpa
Postadres: Desguinlei 246,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Mevrouw Joke Maes
Tel: +32 32168872
Fax: +32 32606003
E-mail: joke.maes@pidpa.be
Internetadres(sen): https://www.pidpa.be/over-pidpa/aanbesteding-open-procedure 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
K-14-061 Gemeente Willebroek - rioolrenovatie Ringlaan  
Referentienummer: K-14-061
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232440
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Willebroek, A. Van Landeghemstraat 99 te 2830 Willebroek
II.2.4. Beschrijving
K-14-061 Gemeente Willebroek - rioolrenovatie Ringlaan  
II.2.7. Looptijd
35 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie bestek
Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek
Vereiste erkenning: C1 (Gewone rioleringswerken), Klasse 4


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-17 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-09-13
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-17
Plaatselijke tijd: 09:30
Adres: Pidpa - Desguinlei 246 - 2018 Antwerpen

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: Gezien de aard en de locatie van de werken, wordt aan de aannemer verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichtigen. Dit plaatsbezoek wordt georganiseerd op afspraak. De aanwezigheid dient te worden bevestigd aan Jan Belmans ( gebiedsingenieur Pidpa),te bevestigen op jan.belmans@pidpa.be.Door het neerleggen van zijn offerte erkent de inschrijver ter plaatse te zijn geweest en volledig op de hoogte te zijn van de werken, ligging, de staat en de aard van het terrein waar de werken moeten worden uitgevoerd.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13