Boom

CONCESSIE VOOR HET UITBATEN VAN DE DRANKGELEGENHEID "MELKHUISJE" OP HET OPENBAAR SPEELTERREIN IN HET GEMEENTELIJK PARK - 2020


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - CONCESSIEOVEREENKOMSTEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Boom
Postadres: Antwerpsestraat 44,BE-2850 Boom
Tel: +32 38801843
E-mail: Marleen.Verbruggen@Boom.be
Internetadres(sen): http://www.boom.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366849


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
CONCESSIE VOOR HET UITBATEN VAN DE DRANKGELEGENHEID "MELKHUISJE" OP HET OPENBAAR SPEELTERREIN IN HET GEMEENTELIJK PARK - 2020 
Referentienummer: Boom-Concessie Boom 2020-F23_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 55400000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
CONCESSIE VOOR HET UITBATEN VAN DE DRANKGELEGENHEID "MELKHUISJE" OP HET OPENBAAR SPEELTERREIN IN HET GEMEENTELIJK PARK - 2020
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
II.2.4. Beschrijving
CONCESSIE VOOR HET UITBATEN VAN DE DRANKGELEGENHEID "MELKHUISJE" OP HET OPENBAAR SPEELTERREIN IN HET GEMEENTELIJK PARK - 2020 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-16 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13