Mrmp-s/ad - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Section "support Sy

Een meerjarige (48 maanden) overeenkomst in 02 percelen voor de levering van non-ferrometalen en aanverwante dienstprestaties. Perceel 1: Aluminium. Perceel 2: Koper, brons, messing en andere legeringen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: MRMP-S/AD - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Section "Support Systems" - Ondersectie Corporate Support Systems
Postadres: Eversestraat, 1,BE-1140 Evere
Contactpersoon: Frank TEMMERMAN
Tel: +32 24415414
Fax: +32 24439426
E-mail: frank.temmerman@mil.be
Internetadres(sen): https://www.mil.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366844


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Een meerjarige (48 maanden) overeenkomst in 02 percelen voor de levering van non-ferrometalen en aanverwante dienstprestaties. Perceel 1: Aluminium. Perceel 2: Koper, brons, messing en andere legeringen 
Referentienummer: MRMP-S/AD-20SD755-1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 14700000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Een meerjarige (48 maanden) overeenkomst in 02 percelen voor de levering van non-ferrometalen en aanverwante dienstprestaties. Perceel 1: Aluminium. Perceel 2: Koper, brons, messing en andere legeringen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Aluminium 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel bevat verschillende buizen, staven en platen in aluminium 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Maximum 1 jaar 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Koper-brons-messing en andere legeringen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel bevat koper-brons-messing en andere legeringen 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Maximum 1 jaar 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-23 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-12-31


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13