Leefmilieu Brussel

Uitnodiging tot indienen offerte - Levering van werkzaamheden aan de sanitaire installaties in de gebouwen die worden beheerd of uitgebaat door Leefmilieu Brussel. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming:  Leefmilieu Brussel
Postadres: Havenlaan 86C/3000,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: De heer Michel De Rouck
Tel: +32 27757604
E-mail: mderouck@environnement.brussels
Internetadres(sen): www.leefmilieu.brussels 

I.3. Communicatie

Officiële benaming:  Leefmilieu Brussel
Postadres: Havenlaan 86C/3000,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: De heer Etienne Delmotte
Tel: +32 27757808
E-mail: edelmotte@environnement.brussels
Internetadres(sen): www.leefmilieu.brussels 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Levering van werkzaamheden aan de sanitaire installaties in de gebouwen die worden beheerd of uitgebaat door Leefmilieu Brussel. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019M0368
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45330000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht heeft betrekking op levering van en werkzaamheden aan de sanitaire installaties in alle gebouwen die door Leefmilieu Brussel worden uitgebaat of beheerd.  Hierbij wordt verstaan dat elke uitrusting, elke apparaat en in het algemeen elk element dat deel uitmaakt van deze opdracht, tenzij anders vermeld in dit bestek, volledig geleverd wordt, met inbegrip van alle onderdelen en toebehoren die noodzakelijk zijn voor het gebruik en het onderhoud, zelfs als deze onderdelen en toebehoren niet uitdrukkelijk vermeld worden in dit bestek, in de prijsborderel of in de bijbehorende bestelbon. Het bestek, de prijsborderel en de bijbehorende bestelbon vullen elkaar aan. Het feit dat bepaalde elementen of werkzaamheden in sommige maar niet alle van deze documenten worden aangeduid als onderdeel van de opdracht, vormt geen tegenstrijdigheid en doet niets af aan de verplichting van de Opdrachtnemer om ze in zijn opdracht te verstrekken, volgens de voorwaarden vermeld in de voorgaande paragraaf. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1.
De inschrijver voegt bij zijn offerte een kopie van de verzekering tegen beroepsrisico's en een overzicht van de verzekerde bedragen, waarbij de minimumdekking per schadegeval voor alle lichamelijke, materiële en immateriële schade samen 1.500.000,00 EUR moet bedragen
2.
De inschrijver voegt bij zijn offerte het bewijs dat hij in de loop van de laatste 3 jaar een globale jaaromzet heeft gerealiseerd van minstens 90.000,00 EUR

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.

Eventuele minimumeisen:
1.
De inschrijver levert het bewijs dat hij in de loop van de laatste 5 jaar minstens 3 werven voor loodgieterijwerkzaamheden/sanitaire installaties per jaar heeft uitgevoerd voor een samengeteld bedrag van minstens 15.000,00 EUR.
De inschrijver voegt bij zijn offerte de attesten van de goede uitvoering van referenties die bij zijn offerte gevoegd zijn. De in de bijlage opgenomen overzichtstabel met criteria moet naar behoren worden ingevuld.
Vereiste erkenning: D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), klasse 1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-16
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-06-14


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: Een verplicht plaatsbezoek zal georganiseerd worden op de volgende sites :Boomkwekerij van Woluwe - 68 Park de Woluwelaan te 1160 OudergemSerres van de Bloemist van Stuyvenberg - 89 Tuinbouwerstraat te 1020 Laken Duden Park - 75 Victor Rousseaulaan te 1190 Vorst Georges Henripark - 87 Georges Henrilaan te 1200 St. Lambrechts -WoluweDe inschrijver zal een afspraak nemen, ten laatste tegen XxX, via email naar het volgende mailadres : fmoca@environnement.brussels.De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13