Enabelin Mozambique

Public works contract for the "Construction, installation and management of two (2) desalination water systems in the Gaza Province in Mozambique"


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Enabel MOZ
Postadres: Av. Kenneth Kaunda, 762,MZ-0000 Maputo
E-mail: akila.munir@enabel.be
Internetadres(sen): https://www.enabel.be/content/enabel-mozambique https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366868


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Public works contract for the "Construction, installation and management of two (2) desalination water systems in the Gaza Province in Mozambique" 
Referentienummer: CTB MOZ-MOZ190-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Public works contract for the "Construction, installation
and management of two (2) desalination water systems in
the Gaza Province in Mozambique"
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Construction, installation and management of a desalination water system in the district of Titite  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): 00
II.2.4. Beschrijving
This public works contract consists of "Construction, installation and management of two (2) desalination water systems in the Gaza Province in Mozambique", 
II.2.7. Looptijd
210 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Construction, installation and management of a desalination water system in the district of Tlawene 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): 00
II.2.4. Beschrijving
This public works contract consists of "Construction, installation and management of two (2) desalination water systems in the Gaza Province in Mozambique", 
II.2.7. Looptijd
210 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-12 00:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  EN


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
wetenschapsstraat 33, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13