Centrum Voor Informatica Voor Het Brusselse Gewest

De levering, installatie en onderhoud van informaticamateriaal voor de behoeften van de Aankoopcentrale van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
Postadres: Kunstlaan 21,BE-1000 Brussel
E-mail: csc2019.002@cirb.brussels
Internetadres(sen): http://www.cirb.irisnet.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366738


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
De levering, installatie en onderhoud van informaticamateriaal voor de behoeften van de Aankoopcentrale van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest 
Referentienummer: CIRB-csc2019.002-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30200000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Overeenkomstig de voorwaarden van het bijzonder bestek verbindt de opdrachtnemer zich tegenover de aanbestedende overheid tot de levering, installatie en onderhoud van informaticamateriaal, dit voor de behoeften van zowel het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) zelf, als de begunstigde aanbestedende overheden in het kader van de aankoopcentrale van het CIBG.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
PC's, draagbare PC's, schermen, thinclients met bijbehorende besturingssystemen en accessoires 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van het perceel omvat de levering van PC's, portables en schermen met hun bijkomende functionele opties en accessoires, besturingssoftware, informaticadiensten, garantie en onderhoud. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
printers, monochroom en kleur en scanners 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van het perceel omvat de levering van verschillende soorten printers en scanners met hun bijkomende functionele opties en accessoires, garantie en onderhoud. Deze opdracht heeft betrekking op huur of aankoop. 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Multifunctionele printers 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van het perceel omvat de levering van verschillende soorten multifunctionele printers en de eventueel bijbehorende bijkomende functionele opties of accessoires; evenals de installatie en configuratie van de uitrusting met bijbehorende vorming (indien gevraagd) on site. Deze opdracht heeft betrekking op huur of aankoop. 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Audiovisuele en multimediaoplossingen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van het perceel omvat de levering en installatie, indien gevraagd, van audiovisuele apparatuur zoals projectoren, schermen, interactieve schermen, oplossingen voor teleconferentie en videoconferentie, zaalreservering en de bijbehorende audio apparatuur en software, bijkomende functionele opties en accessoires, garantie en onderhoud. 

Lot 5

II.2.1. Benaming
Servers, netwerkapparatuur en accessoires 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van het perceel omvat de levering van servers, netwerkapparatuur, bijkomende functionele opties en accessoires, garantie en onderhoud. 

Lot 6

II.2.1. Benaming
Breed formaat printers 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van het perceel omvat de levering van breedformaat printers met een voet op wieltjes en een opvangbak en hun bijkomende functionele opties, accessoires, garantie en onderhoud. Er wordt tevens offerte gevraagd voor een scanner.  Deze opdracht heeft betrekking op huur of aankoop. 

Lot 7

II.2.1. Benaming
Computers voor videobewerking en tablets 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
De gevraagde computers verwerken grafische toepassingen en zijn geschikt voor videobewerking met gebruik van het programma Final Cut Pro; de voorgestelde configuraties bevatten naast de hardware ook een met de beschreven software compatibel besturingssysteem.  

Lot 8

II.2.1. Benaming
Rugged of semi-rugged portables en tablets 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
Deze toestellen zijn ontworpen om buiten een kantooromgeving te functioneren in een eerder ruwe omgeving en staan bloot aan trillingen, temperatuurvariaties, buitentemperaturen en blijven operationeel in natte en vuile omstandigheden 

Lot 9

II.2.1. Benaming
Productieprinters 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van het perceel omvat: -de levering van verschillende soorten productieprinters, geschikt voor drukkerijen. - levering van bijbehorende bijkomende functionele opties of accessoires.  - de installatie en configuratie van de uitrusting met bijbehorende vorming (indien gevraagd) on site, zoals aangeduid op de bestelbon. Deze opdracht heeft betrekking op huur of aankoop. 

Lot 10

II.2.1. Benaming
Klein IT-materiaal en consumer goods 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van dit perceel omvat de levering van klein IT-materiaal, accessoires en IT consumer goods.  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: PC's, draagbare pc's, schermen, thinclients met bijbehorende besturingsystemen en accessoires

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot 2: Printers, monochroom en kleur en scanners

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot 3: Multifunctionele printers

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot 4: Audiovisuele en multimediaoplossingen

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot 5: Servers, netwerkapparatuur en accessoires

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot 6: Breed formaat drukkers

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot 7: Computers voor videobewerking en tablets

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot 8: Rugged of semi-rugged Portables en tablets

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot 9: Productieprinters

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot 10: Klein IT-materiaal en consumer goods

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaat-inschrijvers kunnen hun vragen via elektronische weg, met uitsluiting van elk ander communicatiemiddel, naar het volgende adres sturen: csc2019.002@cirb.brussels. De vragen dienen uiterlijk tegen 14/01/2020 om 14.00 uur te zijn opgestuurd.De antwoorden op de vragen zullen, in de taal waarin de vraag werd gesteld, op de website van het CIBG worden gepubliceerd op het volgende adres: https://cibg.brussels/nl/nieuws/lopende-overheidsopdrachten/aanbestedingsprocedures

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
NA, BE-0000 NA

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
NA, BE-0000 NA

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13