Brussels Hoofdstedelijke Dienst Voor Brandweer En Dringende Medische Hulp

DBDMH - DAS2019-065 - Raamovereenkomst voor werken - Verbouwings- en renovatiewerken.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brussels Hoofdstedelijke dienst voor brandweer en dringende medische hulp
Postadres: Helihavenlaan, 15,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Overheidsopdrachtencel van BHDBDMH - Stéfan VAN DEN ABEELE
Tel: +32 473881780
E-mail: stefan.vandenabeele@firebru.brussels
Internetadres(sen): https://be.brussels/siamu/a-propos-du-siamu https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360961


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
DBDMH - DAS2019-065 - Raamovereenkomst voor werken - Verbouwings- en renovatiewerken.  
Referentienummer: SIAMU-DAS2019-065-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
MEERJARIGE OPDRACHT (4 jaren) voor WERKEN
Raamovereenkomst voor werken met als voorwerp verbouwings- en renovatiewerken aan de kazerne Helihaven van de Generale Staf en de voorposten van de DBDMH (VOPO). Deze werken omvatten dus zowel de opfrissing van het interieur (schilderwerk, vervanging van de vloeren) als kleine verbouwingswerken die structurele wijzigingen kunnen inhouden (reorganisatie van kantoor- of leefruimten, vervanging van sanitair enz.).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-02-17
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-02-24
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-02-17
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-02-24
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Uitsel van datums