Aquafin Nv

Raamovereenkomst vervangen van laagspanningsborden


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: De heer Tugrul Senol
Tel: +32 34504147
Fax: +32 34583020
E-mail: tugrul.senol@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst vervangen van laagspanningsborden 
Referentienummer: AQF (3p)-PPP0N3-3195/0008/CA/TS/20-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45315600
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft een raamovereenkomst voor het vervangen van bestaande laagspanningsborden voor pompstations en waarbij de laagspanningsborden gebouwd worden volgens een standaard concept (typeschema's en opstelling) van Aquafin.
Onderhavige aanneming omvat (niet limitatief):
1. Geplande vervangingswerken van laagspanningsborden:
 Dit zijn laagspanningsborden welke gepland te vervangen zijn en welke hierdoor een standaard actietijd vereisen.
2. Niet geplande vervangingswerken van laagspanningsborden:
 Dit zijn laagspanningsborden welke omwille van een incident beschadigingen hebben opgelopen en niet meer betrouwbaar of zelfs helemaal niet meer werken en hierdoor een snellere actietijd vereisen.
3. De fabricage, levering, plaatsing en aansluiting van laagspanningsborden:
 Bordenbouw
 RVS buitenkast(en)
 Lokale bedieningsborden en klemmenkasten
 Kabels
 Kabelgoten / kabelladder.(zie opdrachtdocumenten)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Vraag en antwoorden.