Federatie Van Socialistische Mutualiteiten Van Brabant

LIDKAARTEN EN BADGES


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant
Postadres: Zuidstraat, 111,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25069680
E-mail: procurement@fmsb.be
Internetadres(sen): http://fmsb.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366917


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
LIDKAARTEN EN BADGES 
Referentienummer: FMSB-FMSB-2019-018-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Dit bijzonder bestek organiseert een overheidsopdracht met een enkele ondernemer in functie van de betrokken perceel en met als voorwerp de levering, de bezorging van gepersonnaliseerde lidkaarten voor de leden van de mutualiteit en proximity badges voor de medewerkers van de mutualiteit.
In toepassing van artikel 58 §1 wordt de huidige opdracht in twee percelen verdeeld :
Perceel 1: "Lidkaarten"
Perceel 2: "Badges medewerkers"
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Lidkaarten 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Dit bijzonder bestek organiseert een overheidsopdracht met een enkele ondernemer in functie van de betrokken perceel en met als voorwerp de levering, de bezorging van gepersonnaliseerde lidkaarten voor de leden van de mutualiteit en proximity badges voor de medewerkers van de mutualiteit. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Badges medewerkers 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Dit bijzonder bestek organiseert een overheidsopdracht met een enkele ondernemer in functie van de betrokken perceel en met als voorwerp de levering, de bezorging van gepersonnaliseerde lidkaarten voor de leden van de mutualiteit en proximity badges voor de medewerkers van de mutualiteit. 
II.2.7. Looptijd
6 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-16 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
TPI, BE BRUSSEL

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Departement overheidsopdrachten & Data Protection
Zuidstraat, 111, BE-1000 Brussel
E-mail: procurement@fsmb.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
TPI, BE BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13