Aquafin (3p)

RFI - ART. 51, DOSEERPOMPEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  . 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin (3p)
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Tel: +32 484772730
E-mail: tugrul.senol@aquafin.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/home.do https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366886


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RFI - ART. 51, DOSEERPOMPEN 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 31000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Oproep aan ondernemers om deel te nemen aan een voorafgaand marktonderzoek voor doseerpompen (slangenpomp).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-16 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13