Dienst Uitrusting

Levering van (e-)boeken aan de Nederlandstalige gemeentelijke openbare bibliotheek


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Dienst Uitrusting
Postadres: Colignonplein,BE-1030 Schaarbeek
Contactpersoon: Sabrina Vitale
Tel: +32 22447402
E-mail: svitale@schaerbeek.irisnet.be
Internetadres(sen): http://www.schaarbeek.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366785


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering van (e-)boeken aan de Nederlandstalige gemeentelijke openbare bibliotheek 
Referentienummer: Eq-Uit-SCHA/EQUIP/2020/004-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 22100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Levering van boeken aan de nederlandstalige gemeentelijke openbare bibliotheek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
"Non-fictie volwassenen (excl reisboeken)" 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: brussel
II.2.4. Beschrijving
"Non-fictie volwassenen (excl reisboeken)" 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht wordt gesloten voor een initiële periode van 12 maanden welke aanvat de eerste werkdag na de datum van de betekening van de gunning van de opdracht. Op de vervaldag wordt de opdracht stilzwijgend en maximaal 2 keer voor een nieuwe periode van 12 maanden verlengd behoudens opzegging met opzegtermijn van 3 maanden betekend door de aanbestedende overheid bij aangetekend schrijven.  

Lot 2

II.2.1. Benaming
"Roman volwassenen" (incl anderstalige romans behalve Bulgaarse collectie) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: brussel
II.2.4. Beschrijving
"Roman volwassenen" (incl anderstalige romans behalve Bulgaarse collectie) 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht wordt gesloten voor een initiële periode van 12 maanden welke aanvat de eerste werkdag na de datum van de betekening van de gunning van de opdracht. Op de vervaldag wordt de opdracht stilzwijgend en maximaal 2 keer voor een nieuwe periode van 12 maanden verlengd behoudens opzegging met opzegtermijn van 3 maanden betekend door de aanbestedende overheid bij aangetekend schrijven.  

Lot 3

II.2.1. Benaming
"Strips (incl manga, graphic novels)" 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: brussel
II.2.4. Beschrijving
"Strips (incl manga, graphic novels)" 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht wordt gesloten voor een initiële periode van 12 maanden welke aanvat de eerste werkdag na de datum van de betekening van de gunning van de opdracht. Op de vervaldag wordt de opdracht stilzwijgend en maximaal 2 keer voor een nieuwe periode van 12 maanden verlengd behoudens opzegging met opzegtermijn van 3 maanden betekend door de aanbestedende overheid bij aangetekend schrijven.  

Lot 4

II.2.1. Benaming
"Jeugdboeken inclusief baby, peuter, kleuter & tieners- fictie & non-fictie" 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: brussel
II.2.4. Beschrijving
"Jeugdboeken inclusief baby, peuter, kleuter & tieners- fictie & non-fictie" 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht wordt gesloten voor een initiële periode van 12 maanden welke aanvat de eerste werkdag na de datum van de betekening van de gunning van de opdracht. Op de vervaldag wordt de opdracht stilzwijgend en maximaal 2 keer voor een nieuwe periode van 12 maanden verlengd behoudens opzegging met opzegtermijn van 3 maanden betekend door de aanbestedende overheid bij aangetekend schrijven. 

Lot 5

II.2.1. Benaming
"Anderstalige collectie Bulgaarse boeken (incl baby, peuter, kleuter, jeugd en jongeren + volwassenen fictie & non-fictie)" 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: brussel
II.2.4. Beschrijving
"Anderstalige collectie Bulgaarse boeken (incl baby, peuter, kleuter, jeugd en jongeren + volwassenen fictie & non-fictie)" 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht wordt gesloten voor een initiële periode van 12 maanden welke aanvat de eerste werkdag na de datum van de betekening van de gunning van de opdracht. Op de vervaldag wordt de opdracht stilzwijgend en maximaal 2 keer voor een nieuwe periode van 12 maanden verlengd behoudens opzegging met opzegtermijn van 3 maanden betekend door de aanbestedende overheid bij aangetekend schrijven.  

Lot 6

II.2.1. Benaming
"Reisboeken (inclusief wandel-, fietsboeken en kaarten)" 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: brussel
II.2.4. Beschrijving
"Reisboeken (inclusief wandel-, fietsboeken en kaarten)" 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht wordt gesloten voor een initiële periode van 12 maanden welke aanvat de eerste werkdag na de datum van de betekening van de gunning van de opdracht. Op de vervaldag wordt de opdracht stilzwijgend en maximaal 2 keer voor een nieuwe periode van 12 maanden verlengd behoudens opzegging met opzegtermijn van 3 maanden betekend door de aanbestedende overheid bij aangetekend schrijven.  

Lot 7

II.2.1. Benaming
"E-readers fictie & non-fictie incl anderstalig"  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussels
II.2.4. Beschrijving
"E-readers fictie & non-fictie incl anderstalig"  
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht wordt gesloten voor een initiële periode van 12 maanden welke aanvat de eerste werkdag na de datum van de betekening van de gunning van de opdracht. Op de vervaldag wordt de opdracht stilzwijgend en maximaal 2 keer voor een nieuwe periode van 12 maanden verlengd behoudens opzegging met opzegtermijn van 3 maanden betekend door de aanbestedende overheid bij aangetekend schrijven. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De inschrijvers worden beoordeeld op basis van onderstaande selectiecriteria. Er dient te worden genoteerd dat wanneer een inschrijver een offerte indient voor meerdere percelen, hij aan de criteria van elk van de percelen moet voldoen.a) Indien de inschrijver een offerte indient voor perceel 1:De technische of beroepsbekwaamheid van de kandidaat of van de inschrijver kan worden aangetoond door:Het voorleggen van een lijst van minstens 1 contract betreffende de levering van boeken "Non-fictie volwassenen (excl reisboeken)"uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar (2018-2017-2016), met vermelding van het bedrag, de datum en de naam van de publiek- of privaatrechtelijke instantie voor wie ze bestemd waren.Minimum vereist niveau: De totale waarde van de contracten bij elke instantie bedraagt minimum 1000? BTW inbegrepen.b) Indien de inschrijver een offerte indient voor perceel 2:De technische of beroepsbekwaamheid van de kandidaat of van de inschrijver kan worden aangetoond door:Het voorleggen van een lijst van minstens 1 contract betreffende de levering van boeken "Roman volwassenen" (incl anderstalige romans behalve Bulgaarse collectie) uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar (2018-2017-2016), met vermelding van het bedrag, de datum en de naam van de publiek- of privaatrechtelijke instantie voor wie ze bestemd waren.Minimum vereist niveau: De totale waarde van de contracten bij elke instantie bedraagt minimum 1000? BTW inbegrepen.c) Indien de inschrijver een offerte indient voor perceel 3:De technische of beroepsbekwaamheid van de kandidaat of van de inschrijver kan worden aangetoond door:Het voorleggen van een lijst van minstens 1 contract betreffende de levering van boeken "Strips (incl manga, graphic novels)" uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar (2018-2017-2016), met vermelding van het bedrag, de datum en de naam van de publiek- of privaatrechtelijke instantie voor wie ze bestemd waren.Minimum vereist niveau: De totale waarde van de prestaties bij elke instantie bedraagt minimum 1000? BTW inbegrepen.d) Indien de inschrijver een offerte indient voor perceel 4:De technische of beroepsbekwaamheid van de kandidaat of van de inschrijver kan worden aangetoond door:Het voorleggen van een lijst van minstens 1 contract betreffende de levering van boeken "Jeugdboeken inclusief baby, peuter, kleuter & tieners- fictie & non-fictie"uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar (2018-2017-2016), met vermelding van het bedrag, de datum en de naam van de publiek- of privaatrechtelijke instantie voor wie ze bestemd waren.Minimum vereist niveau: De totale waarde van de prestaties bij elke instantie bedraagt minimum 1000? BTW inbegrepen.e) Indien de inschrijver een offerte indient voor perceel 5:De technische of beroepsbekwaamheid van de kandidaat of van de inschrijver kan worden aangetoond door:Het voorleggen van een lijst van minstens 1 contract betreffende de levering van boeken "Anderstalige collectie Bulgaarse boeken (incl baby, peuter, kleuter, jeugd en jongeren + volwassenen fictie & non-fictie)"uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar (2018-2017-2016), met vermelding van het bedrag, de datum en de naam van de publiek- of privaatrechtelijke instantie voor wie ze bestemd waren.Minimum vereist niveau: De totale waarde van de prestaties bij elke instantie bedraagt minimum 1000? BTW inbegrepen.f) Indien de inschrijver een offerte indient voor perceel 6:De technische of beroepsbekwaamheid van de kandidaat of van de inschrijver kan worden aangetoond door:Het voorleggen van een lijst van minstens 1 contract betreffende de levering van boeken "Reisboeken (inclusief wandel-, fietsboeken en kaarten)"uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar (2018-2017-2016), met vermelding van het bedrag, de datum en de naam van de publiek- of privaatrechtelijke instantie voor wie ze bestemd waren.Minimum vereist niveau: De totale waarde van de prestaties bij elke instantie bedraagt minimum 1000? BTW inbegrepen.g) Indien de inschrijver een offerte indient voor perceel 7:De technische of beroepsbekwaamheid van de kandidaat of van de inschrijver kan worden aangetoond door:Het voorleggen van een lijst van minstens 1 contract betreffende de levering van boeken "E-readers fictie & non-fictie incl anderstalig" uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar (2018-2017-2016), met vermelding van het bedrag, de datum en de naam van de publiek- of privaatrechtelijke instantie voor wie ze bestemd waren.Minimum vereist niveau: De totale waarde van de prestaties bij elke instantie bedraagt minimum 1000? BTW inbegrepen.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-09 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13