Vivaqua

De stabilisatie van de heuvel van "Petit Maquis" te Ecaussinnes


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VIVAQUA
Postadres: Keizerinlaan 17-19,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: de Vertegenwoordiger van de Leidende Dienst
Tel: +32 25188230
E-mail: sd@vivaqua.be
Internetadres(sen): http://www.vivaqua.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=362702


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
De stabilisatie van de heuvel van "Petit Maquis" te Ecaussinnes 
Referentienummer: Vivaqua-CSC 2125-F05_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45111230
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De stabilisatie van de heuvel Petit Maquis te Ecaussinnes.
Er wordt op gewezen dat deze opdracht wordt gegund in het kader van een vereenvoudigde procedure met bekendmaking en dat de procedure dus maar één fase telt.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-02-14
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-03-06
Plaatselijke tijd: 14:00