Infrabel - Directie Asset Management-area North-west

TR143341:Afschaffing overweg OW61 op spoorlijn L59 Bouw fietsers- en voetgangerstunnel Nieuwe Stationsstraat Lokeren. BURGERLIJKE BOUWKUNDE


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: INFRABEL - Directie Asset Management-Area North-West
Postadres: Koningin Maria-Hendrikaplein 2,BE-9000 Gent
Contactpersoon: TUC RAIL N.V., via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel
E-mail: ppcell@tucrail.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366614


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
TR143341:Afschaffing overweg OW61 op spoorlijn L59 Bouw fietsers- en voetgangerstunnel Nieuwe Stationsstraat Lokeren. BURGERLIJKE BOUWKUNDE 
Referentienummer: I-AM (TR)-TR143341-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45221200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit de afschaffing van de overweg OW61 op de spoorlijn L59 t.h.v. de Nieuwe Stationsstraat te Lokeren, waarbij deze overweg vervangen zal worden door een fietsers- en voetgangerstunnel.
De tunnel zal naast de inbouwplaats geprefabriceerd worden, en tijdens een werkweekend ingeschoven worden. De keermuren langs de toegangshellingen worden uitgevoerd in metalen damwanden.
Naast de werken burgerlijke bouwkunde zijn ook de grondwerken, hydraulische werken, wegeniswerken, spoorwerken en beplantingswerken in deze opdracht opgenomen.
De tunnel zal uiteindelijk deel gaan uitmaken van de fietssnelweg tussen Gent en Antwerpen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: Lokeren
II.2.4. Beschrijving
De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit de afschaffing van de overweg OW61 op de spoorlijn L59 t.h.v. de Nieuwe Stationsstraat te Lokeren, waarbij deze overweg vervangen zal worden door een fietsers- en voetgangerstunnel.  De tunnel zal naast de inbouwplaats geprefabriceerd worden, en tijdens een werkweekend ingeschoven worden. De keermuren langs de toegangshellingen worden uitgevoerd in metalen damwanden.  Naast de werken burgerlijke bouwkunde zijn ook de grondwerken, hydraulische werken, wegeniswerken, spoorwerken en beplantingswerken in deze opdracht opgenomen.  De tunnel zal uiteindelijk deel gaan uitmaken van de fietssnelweg tussen Gent en Antwerpen. 
II.2.7. Looptijd
300 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Belgische erkenning van aannemers van werken.

Eventuele minimumeisen:
Voor de erkenning: Klasse 5; Categorie: E


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-02 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Er wordt een facultatief bezoek ter plaatse georganiseerd op 2 maart 2020 PM. De plaats van afspraak wordt meegedeeld na inschrijving. Modaliteiten: zie het deel "Algemene contractuele bepalingen" van het bestek.Eventuele vragen over het bestek dienen ten laatste 10 dagen voor de limietdatum voor het indienen van de offerte, gesteld te worden via het Forum "Vraag antwoord" hernomen in het adres van het kopersprofiel.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 33 van de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13