Fedasil_mp

Overheidsopdracht betreffende het afvalbeheer voor het opvangcentrum van Fedasil in Mouscron


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FEDASIL_MP
Postadres: Rue des Chartreux 21,BE-1000 Bruxelles
Tel: +32 2134390
E-mail: supportMP@fedasil.be
Internetadres(sen): http://www.fedasil.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366344


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht betreffende het afvalbeheer voor het opvangcentrum van Fedasil in Mouscron 
Referentienummer: FEDASIL_MP-2019 2540-F50_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90500000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Overheidsopdracht betreffende het afvalbeheer voor het
opvangcentrum van Fedasil in Mouscron
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Correctie van de inventaris (bijlage B)