Stad Diest

Buitengewoon onderhoud voetpaden 2020-2021-2022


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Diest
Postadres: Grote Markt 1,BE-3290 Diest
Contactpersoon: De heer Johan Smets
Tel: +32 13353260
Fax: +32 13322306
E-mail: johan.smets@diest.be
Internetadres(sen): www.diest.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Buitengewoon onderhoud voetpaden 2020-2021-2022 
Referentienummer: 3P/2019/1235
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233253
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Dienst openbare werken, Grote Markt 1 te 3290 Diest
II.2.4. Beschrijving
Buitengewoon onderhoud voetpaden 2020-2021-2022 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-05-04
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-10-30
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-27 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-09-23
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-27
Plaatselijke tijd: 09:00
Adres: Verstappenzaal- ten stadhuizeInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbanken van het arrondissement Leuven, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-20