Christelijk Onderwijs De Ark

De Ark: vernieuwen sanitair lagere school


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Christelijk Onderwijs De Ark
Postadres: Martelarenlaan 313,BE-3010 Kessel-Lo
Contactpersoon: Karen Leen
Tel: +32 16790915
E-mail: karen.leen@ark123.be
Internetadres(sen): www.ark123.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367589


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
De Ark: vernieuwen sanitair lagere school 
Referentienummer: ARK-A19127-sanitair-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Vernieuwen van het sanitair De Ark:
- De Ark 2: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
- De Ark 3: Martelarenlaan 313, 3010 Kessel Lo
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: - De Ark 2: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee- De Ark 3: Martelarenlaan 313, 3010 Kessel Lo
II.2.4. Beschrijving
Vernieuwen van het sanitair De Ark: - De Ark 2: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee - De Ark 3: Martelarenlaan 313, 3010 Kessel Lo 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Wordt stopgezet en zal kortelings opnieuw aanbesteed worden.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
rechtbank van Leuven, BE Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-20