De Brusselse Keukens - Publiekrechtelijke Vereniging

Oproep tot aanvraag tot deelneming - INSTALLATIE, INDIENSTSTELLING EN ONDERHOUD VAN MATERIAAL VOOR TRANSPORT, BEWARING EN REGENERATIE VAN MAALTIJDEN (KARREN EN LAADPALEN)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Brusselse Keukens - Publiekrechtelijke Vereniging
Postadres: J.J Crocq Laan 21,BE-1020 Brussel
Contactpersoon: De heer Alex Vanneste
Tel: +32 22101458
E-mail: alex.vanneste@restobru.be
Internetadres(sen): www.lescuisinesbruxelloises.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - INSTALLATIE, INDIENSTSTELLING EN ONDERHOUD VAN MATERIAAL VOOR TRANSPORT, BEWARING EN REGENERATIE VAN MAALTIJDEN (KARREN EN LAADPALEN) 
Referentienummer: LCB-DBK-2019-058
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39314000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht betreft de installatie, indienststelling en onderhoud van materiaal voor transport, bewaring en regeneratie van maaltijden, en dit op verschillende sites.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
karren met voorziene en geïntegreerde technologie, voor behoud van koude lijn en opwarmen van individuele maaltijden geserveerd op dienblad 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
4 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
karren voor transport en levering van maaltijden in multi-porties - koud/warm (opwarmen van maaltijden)(transport in vrac) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
4 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
neutrale karren 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
4 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen: - Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ; - Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën); - De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO; - Het attest fiscale schulden (FOD Financiën); - De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing); - De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.3. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. Document voor te leggen
2. Document voor te leggen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:
1. Tenminste 3 prestaties gedurende de laatste drie jaar in het activiteitendomein van deze opdracht, en waarvan het totaalbedrag van de 3 belangrijkste leveringen hoger of gelijk is aan
- voor Lot 1 : 1.000.000 excl BTW
- vour Lot 2 : 30.000 excl BTW
- vour Lot 3 : 50.000 excl BTW


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-20 07:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Bruxelles (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-18