Hr Rail Naamloze Vennootschap Van Publiek Recht

Hernieuwing van de collectieve verzekering hospitalisatie van HR Rail


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: HR Rail Naamloze Vennootschap van publiek recht
Postadres: Frankrijkstraat 85,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: De heer Tom Ronsyn
Tel: +32 25254064
E-mail: tom.ronsyn@hr-rail.be
Internetadres(sen): https://hr-rail.be/nl https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366817

I.3. Communicatie

Officiële benaming: NMBS Naamloze Vennootschap van publiek recht
Postadres: Frankrijkstraat 56,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: De heer Christophe Braconnier
Tel: +32 25259421
E-mail: christophe.braconnier@belgiantrain.be
Internetadres(sen): http://www.nmbs.be http://www.nmbs.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Hernieuwing van de collectieve verzekering hospitalisatie van HR Rail 
Referentienummer: H-LA.024-19INMAR024-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66512000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft als voorwerp de hernieuwing, met ingang vanaf 01/01/2021, van de collectieve verzekering hospitalisatie, met inbegrip van het beheer, ten voordele van de personeelsleden en de gepensioneerden van HR Rail, alsook voor de andere personen die kunnen toetreden tot deze verzekering.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De opdracht heeft als voorwerp de hernieuwing, met ingang vanaf 01/01/2021, van de collectieve verzekering hospitalisatie, met inbegrip van het beheer, ten voordele van de personeelsleden en de gepensioneerden van HR Rail, alsook voor de andere personen die kunnen toetreden tot deze verzekering. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2026-12-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bijlage aan het bericht van aankondiging

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bijlage aan het bericht van aankondiging

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bijlage aan het bericht van aankondiging


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1 Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
Het verrichten van de dienst is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep: JA
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-23 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Betreffende de duurtijd: de polis wordt afgesloten met ingang vanaf 01/01/2021, 00h00 met een vaste duur van 2 jaar, niet opzegbaar na schadegevallen.De polis zal vervolgens hernieuwbaar zijn, door stilzwijgende verlenging, met vier opeenvolgende periodes van één jaar, voor de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026, behalve bij opzeg door de partijen middels een opzeg van negen maanden.De afdeling Corporate van de NMBS werd aangeduid door de aanbestedende dienst om de raadpleging van de verzekeringsmarkt uit te voeren, het voeren van de onderhandelingen alsook de plaatsing van de verzekeringspolis, zoals beoogd in dit bericht, uit te voeren, mits naleving van de in deze materie toepasselijke wetgeving.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - afdeling administratieve geschillen
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349842

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State - afdeling administratieve geschillen
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349842

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State - afdeling administratieve geschillen
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349842

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-19