Skeyes

Afsluiten van een contract voor de schoonmaak van de gebouwen, voor het sorteren van het afval en het reinigen van de ramen en het glaswerk.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: SKEYES
Postadres: Tervuursesteenweg, 303,BE-1820 Steenokkerzeel
Contactpersoon: Afdeling Logistiek/Aankopen
E-mail: tendering@skeyes.Be
Internetadres(sen): www.skeyes.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366470


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afsluiten van een contract voor de schoonmaak van de gebouwen, voor het sorteren van het afval en het reinigen van de ramen en het glaswerk. 
Referentienummer: Belgocontrol-OA 2465-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90910000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
.
skeyes heeft de intentie om middels onderhavige opdracht een contract af te sluiten voor:
.
- het sorteren van het afval op de site van skeyes te Steenokkerzeel,
- de regelmatige schoonmaak van de gebouwen op de site van skeyes te Steenokkerzeel,
- het reinigen van de ramen en het glaswerk op de site van skeyes te Steenokkerzeel,
- de schoonmaak van de technische lokalen van skeyes gesitueerd op de site van Brussels Airport en op de site van Bertem.
.
Te reinigen oppervlaktes: circa 42.400 m²
Ramen en glaswerk: circa 26.800 m²
.
De opdracht zal afgesloten worden voor een initiële periode van vier (4) jaar met de mogelijkheid om het contract na de initiële duurtijd maximum twee (2) maal stilzwijgend te verlengen met telkens een periode van 12 maanden.
.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: SKEYESTervuursesteenweg, 3031820 SteenokkerzeelBelgië
II.2.4. Beschrijving
Afsluiten van een contract voor de schoonmaak van de gebouwen, voor het sorteren van het afval en het reinigen van de ramen en het glaswerk. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Het contract kan stilzwijgend maximum 2 maal verlengd worden, telkens met een periode van 12 maanden. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie selectieleidraad

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie selectieleidraad

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie selectieleidraad

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1 Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
Het verrichten van de dienst is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep: JA
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-24 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-19