Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten

LEVERING VAN ELEKTRONISCHE EN PAPIEREN MAALTIJDCHEQUES, GESCHENKENCHEQUES EN ECOCHEQUES'


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
Postadres: Sint-Jansstraat 32-38,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25150638
E-mail: achats@solidaris.be
Internetadres(sen): www.mutsoc.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364884


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
LEVERING VAN ELEKTRONISCHE EN PAPIEREN MAALTIJDCHEQUES, GESCHENKENCHEQUES EN ECOCHEQUES' 
Referentienummer: NVSM-2020-013-UNMS-MP-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30199770
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze raamovereenkomst is een gemengde opdracht hoofdzakelijk van diensten (opgelet : geschikte CPV code is van leveringen) betreffende de uitgifte, de aflevering en het beheer van maaltijdcheques, geschenkencheques en ecocheques.
Het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten en zijn partners kennen hun werknemers (ongeveer 11.500 personen) elektronische maaltijdcheques, elektronische en papieren geschenkencheques en ecocheques toe (mogelijkheid tot overschakeling naar elektronische kaart).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Deze raamovereenkomst is een gemengde opdracht hoofdzakelijk van diensten (opgelet : geschikte CPV code is van leveringen) betreffende de uitgifte, de aflevering en het beheer van maaltijdcheques, geschenkencheques en ecocheques. Het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten en zijn partners kennen hun werknemers (ongeveer 11.500 personen) elektronische maaltijdcheques, elektronische en papieren geschenkencheques en ecocheques toe (mogelijkheid tot overschakeling naar elektronische kaart). 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
driemaal stilzwijgend verlengbaar is voor eenzelfde periode. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-20 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-20
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel
Poelaertplein 1, BE-1000 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Rechtsmiddelen (zie artikelen 14, 15, 23 et 24 van de voornoemde wet van 17 juni 2017):U kan, indien u dit nodig acht, bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel twee soorten rechtsmiddelen instellen:- Een schorsingsberoep binnen een termijn van 15 dagen vanaf de dag volgend op de kennisgeving van de beslissing- En/of een vernietigingsberoep binnen een termijn van 60 dagen vanaf de kennisgeving van de beslissingHet beroep moet worden ingesteld bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, Poelaertp lein 1 - 1000 Brussel.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
Sint-Jansstraat 32-38, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-18