Vzw Het Domein Bokrijk

Het domein Bokrijk -RESTAURATIE DE WITTE ENGEL ANTWERPEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw Het Domein Bokrijk
Postadres: Bokrijklaan 1,BE-3600 GENK
Contactpersoon: Lies Haesebrouck
Tel: +32 11265349
E-mail: lies.haesebrouck@limburg.be
Internetadres(sen): http://www.bokrijk.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367656

I.3. Communicatie

Officiële benaming: THV Ools-DAG
Postadres: Haardstraat 1,BE-3600 Genk
Contactpersoon: Johan Ools
Tel: +32 89257531
E-mail: johan@architect-ools.be
Internetadres(sen): https://www.architect-ools.be/ https://www.architect-ools.be/

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het domein Bokrijk -RESTAURATIE DE WITTE ENGEL ANTWERPEN 
Referentienummer: vzw Het Domein Bokrijk-TD/20.128-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45212350
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Aanstellen van een aannemer voor de restauratieopdracht 'Restauratie De Witte Engel'
De uit te voeren werken betreffen de bouwkundige restauratie van de gevel van de Witte Engel Antwerpen in het openluchtmuseum van Bokrijk.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Openluchtmuseum Genk, Bokrijklaan 1 - 3600 Genk
II.2.4. Beschrijving
De uit te voeren werken betreffen de bouwkundige restauratie van de gevel van de Witte Engel Antwerpen in het openluchtmuseum van Bokrijk. 
II.2.7. Looptijd
60 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-31 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-31
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-21