Belgian Investment Company For Developing Countries Sa/nv - Bio

OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN voor de productie van vaste meubels


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Belgian Investment Company for Developing Countries SA/NV - BIO
Postadres: Rue des Petits Carmes - Karmelietenstraat 24A,BE-1000 BRUXELLES/BRUSSELS
Contactpersoon: Anne EMMERECHTS
Tel: +32 27789981
E-mail: anne.emmerechts@bio-invest.be
Internetadres(sen): www.bio-invest.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367029

I.3. Communicatie

Officiële benaming: By Solange
Postadres: Zittert n°145,BE-1730 ASSE
Contactpersoon: Solange CLOESEN, Binnenhuisarchitect
Tel: +32 475999738
E-mail: sc@bysolange.com
Internetadres(sen): https://www.bysolange.com/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367029

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN voor de productie van vaste meubels 
Referentienummer: DLA3 Consulting-[BIO_019/01]-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45421000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
PRODUCTIE VAN VASTE MEUBELS :
 LOT 1 : Algemeen schrijnwerk
 LOT 2 : Elektriciteit, DATE en wifi-netwerk
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Algemeen schrijnwerk  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: SPECTRUM BRUSSELBoulevard Bischoffsheim 12/21, 5e verdiepingB-1000 BRUSSEL
II.2.4. Beschrijving
Zie technische CSC 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Elektriciteit, DATA en WIFI-netwerk 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: SPECTRUM BRUSSELBoulevard Bischoffsheim 12/21, 5e verdiepingB-1000 BRUSSEL
II.2.4. Beschrijving
Zie technische CSC 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
niet van toepassing


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-16 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  EN, FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 7 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE-1040 BRUSSEL
Tel: +32 22349611
E-mail: info@conseildetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State, BE-1040 BRUSSEL
Tel: +32 22349611
E-mail: info@conseildetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State, BE-1040 BRUSSEL
Tel: +32 22349611
E-mail: info@conseildetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-21