Tienen

Project Sportactiviteit Houtemveld Tienen - Publieke toewijzingsprocedure erfpacht


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Tienen
Postadres: Grote Markt 27,BE-3300 Tienen
Tel: +32 16805770
E-mail: ingrid.goyens@tienen.be
Internetadres(sen): www.tienen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367672


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project Sportactiviteit Houtemveld Tienen - Publieke toewijzingsprocedure erfpacht 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 92610000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Dit is het erfpachtdossier voor het project "Sportactiviteit Houtemveld Tienen".
De stad Tienen wenst, in het kader van het behoorlijk beheer van haar eigendommen, één van deze eigendommen via een publieke procedure in erfpacht te geven.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-13 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Dit dossier betreft geen overheidsopdracht maar de bekendmaking van een publieke toewijzingsprocedure in het kader van het erfgoeddossier "Project Sportactiviteit Houtemveld Tienen"

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-21