Gewestelijke En Intercommunale Politieschool

DE AANBESTEDING VAN LEVERING EN PLAATSING VAN MEUBILAIR


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
Postadres: Oud-Strijderslaan 190,BE-1140 Brussel
Tel: +32 2011616
E-mail: mariam.tiaz@brusafe.brussels
Internetadres(sen): http://www.eripgip.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367646


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
DE AANBESTEDING VAN LEVERING EN PLAATSING VAN MEUBILAIR 
Referentienummer: ERIP-MP 20-008-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
DE AANBESTEDING VAN LEVERING EN PLAATSING VAN MEUBILAIR. Deze opdracht telt 13 loten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Meubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Levering van meubilair 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Meubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Levering van meubilair 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Meubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Levering van meubilair 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Meubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Levering van meubilair 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 5

II.2.1. Benaming
Meubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Levering van meubilair 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 6

II.2.1. Benaming
Meubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Levering van meubilair 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 7

II.2.1. Benaming
Meubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Levering van meubilair 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 8

II.2.1. Benaming
Meubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Levering van meubialir 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 9

II.2.1. Benaming
Meubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Levering van meubilair 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 10

II.2.1. Benaming
Meubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Levering van meubilair 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 11

II.2.1. Benaming
Meubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Levering van meubilair 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 12

II.2.1. Benaming
Meubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Levering van meubilair 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-09 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-09
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Rue de la Science 33, BE-1040 Etterbeek

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-21