Agentschap Voor Natuur En Bos

Groenonderhoud in domein Rubenskasteel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres: Konijnestraat 172b,BE-1602 Vlezenbeek
Contactpersoon: Jurgen Van der Cruijssen
Tel: +32 24548744
E-mail: jurgen.vandercruijssen@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.natuurenbos.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367811


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Groenonderhoud in domein Rubenskasteel 
Referentienummer: PD VLB-ANB-TBW-20-1231-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77313000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht betreft de uitvoering van het groenonderhoud in het domein Rubenskasteel te Elewijt. De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak maaien van gras, scheren van hagen e.d.
Voor meer inlichtingen zie bestek en bijlagen.
Voor een plaatsbezoek kan contact opgenomen worden met Wouter Huygens (0474 89 78 86 of wouter.huygens@vlaanderen.be)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
Voornaamste plaats van uitvoering: Elewijt
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht betreft de uitvoering van het groenonderhoud in het domein Rubenskasteel te Elewijt. De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak maaien van gras, scheren van hagen e.d. Voor meer inlichtingen zie bestek en bijlagen. De aanbesteder kan deze opdracht, in toepassing van art. 42, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016, herhalen gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht  Voor een plaatsbezoek kan contact opgenomen worden met Wouter Huygens (0474 89 78 86 of wouter.huygens@vlaanderen.be) 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestek en bijlagenAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-31 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-31
Plaatselijke tijd: 09:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Elektronische facturatie is verplicht, zie bestek voor meer informatie.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-21