Scholengroep Brussel

Het leveren en plaatsen van een nieuwe bandvaatwasmachine en herstellen van een bestaande bandvaatwasmachine - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Scholengroep Brussel
Postadres: Oud-Strijderslaan 200,BE-1140 Evere
Contactpersoon: Mevrouw Valerie Lonnoy
Tel: +32 472365599
Fax: +32 27053077
E-mail: valerie.lonnoy@sgrbrussel.be
Internetadres(sen): www.scholengroepbrussel.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
het leveren en plaatsen van een nieuwe bandvaatwasmachine en herstellen van een bestaande bandvaatwasmachine - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: sgr8/2076/AGAPE/bandvaatwasmachine
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39314000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Agape, Van Osslaan 1 te 1120 Neder-over-Heembeek
II.2.4. Beschrijving
het leveren en plaatsen van een nieuwe bandvaatwasmachine en herstellen van een bestaande bandvaatwasmachine 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: het leveren en plaatsen van een nieuwe bandvaatwasmachine en herstellen van een bestaande bandvaatwasmachine

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-24