Dienst Bijzondere Evaluatie Ontwikkelingssamenwerking

Open procedure for the evaluation of the core funding policy of the international partner organisations of the Belgian development cooperation


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
Postadres: Karmelietenstraat 15,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Filip DE MAESSCHALCK
Tel: +32 25013089
E-mail: filip.demaesschalck@diplobel.fed.be
Internetadres(sen): https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Onze_werkmethoden/Dienst_Bijzondere_Evaluatie https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370458


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure voor de evaluatie van het beleid van core funding van de internationale partnerorganisaties van de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
Referentienummer: DBE-S4/2020/02-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79313000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Evaluatie van het beleid van core funding van de internationale partnerorganisaties van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, met focus op het VN-ontwikkelingssysteem.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel, New York, Genève, (nog te bepalen) partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking
II.2.4. Beschrijving
Evaluatie van het beleid van core funding van de internationale partnerorganisaties van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, met focus op het VN-ontwikkelingssysteem. Het globale aantal werkdagen voor de internationale evaluatoren ligt tussen 155 (min.) en 165 (max.). Het aantal werkdagen voor de lokale evaluator (terreinbezoek nog te bepalen partnerland) ligt tussen 10 en 15. 
II.2.7. Looptijd
10 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie bestek

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-27 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  EN, FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-08-05
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-04-27
Plaatselijke tijd: 09:30
Adres: Karmelietenstraat 15, B-1000 Brussel, Kantoor B304Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De inschrijver mag de opening bijwonen


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-22