Hulpverleningszone 1 West-vlaanderen

LEVEREN VAN EEN COMPACT VOERTUIG MET HOGE DRUK KOUD SNIJDEND MICRONEVEL BLUSSYSTEEM (HDSMB) voor de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen
Postadres: Siemenslaan 8,BE-8020 Oostkamp
Contactpersoon: Dhr. Jeroen Bonte
Tel: +32 50681811
E-mail: jeroen.bonte@zone1.be
Internetadres(sen): http://www.zone1.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370759


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
LEVEREN VAN EEN COMPACT VOERTUIG MET HOGE DRUK KOUD SNIJDEND MICRONEVEL BLUSSYSTEEM (HDSMB) voor de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen. 
Referentienummer: zone 1-2020/JB/02-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 35111200
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen gaat over tot de aankoop van een compact voertuig met hoge druk koud snijdend micronevel blussysteem.
Deze opdracht omvat:
- leveren van een geschikt chassis voor opbouw van het hoge druk koud snijdend micronevel blussysteem en ombouw tot prioritair voertuig;
- inbouwen van een koud snijdend micronevel blussysteem in het voertuig;
- het leveren van specifiek brandweermaterieel;
- het inbouwen van specifiek brandweermaterieel in het voertuig;
- het voorzien van de noodzakelijke opleiding.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
II.2.4. Beschrijving
De Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen gaat over tot de aankoop van een compact voertuig met hoge druk koud snijdend micronevel blussysteem. Deze opdracht omvat: - leveren van een geschikt chassis voor opbouw van het hoge druk koud snijdend micronevel blussysteem en ombouw tot prioritair voertuig; - inbouwen van een koud snijdend micronevel blussysteem in het voertuig; - het leveren van specifiek brandweermaterieel; - het inbouwen van specifiek brandweermaterieel in het voertuig; - het voorzien van de noodzakelijke opleiding. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-06-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-05-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-30 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  EN, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-09-01
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-04-30
Plaatselijke tijd: 09:00
Adres: BruggeInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Kpt. Bonte en Lt. Vandenberghe


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
14 dagen

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-25