Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio West

BEVEREN - REGIE DER GEBOUWEN - Verwijderen van vlaggenmasten en fundering


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres: Oude Gentweg, 75A,BE-8000 BRUGGE
Contactpersoon: Frederick Zwaenepoel
Tel: +32 479439446
E-mail: frederick.zwaenepoel@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370808


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BEVEREN - REGIE DER GEBOUWEN - Verwijderen van vlaggenmasten en fundering 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44212250
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
BEVEREN - REGIE DER GEBOUWEN - Verwijderen van vlaggenmasten en fundering
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-28 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Meer infoPLAATSBEZOEK MOGELIJK NA AFSPRAAKFrederick Zwaenepoelfrederick.zwaenepoel@buildingsagency.be+32 479439446Kristof Van Melkebekekristof.vanmelkebeke@buildingsagency.be+32 485057299

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-25