Mrmp-s/ad - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Section "support Sy

Overeenkomst van leveringen voor de aankoop van twee DSC (Differential Scanning Calorimeter) meet een meerjarig contract (levensduur van het materieel) voor leveringen en diensten betreffende onderhoud, de levering van verbruiksproducten, accessoires en onderdelen voor het DLD - Federaal Oriëntatielaboratorium


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: MRMP-S/AD - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Section "Support Systems" - Ondersectie Corporate Support Systems
Postadres: Eversestraat, 1,BE-1140 Evere
Contactpersoon: Emmanuel STEYER, Ir - Attaché
Tel: +32 24415377
Fax: +32 24439426
E-mail: Emmanuel.Steyer@mil.be
Internetadres(sen): https://www.mil.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370744


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overeenkomst van leveringen voor de aankoop van twee DSC (Differential Scanning Calorimeter) meet een meerjarig contract (levensduur van het materieel) voor leveringen en diensten betreffende onderhoud, de levering van verbruiksproducten, accessoires en onderdelen voor het DLD - Federaal Oriëntatielaboratorium 
Referentienummer: MRMP-S/AD-20SD270-0-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 38546000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Aankoop en onderhoud van twee DSC (Differential Scanning Calorimeter) voor DLD
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
II.2.4. Beschrijving
Bijl C en Bijl D van Bestek 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 111-111111

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-25