Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost

GENK FOD Justitie : Inhuring voor huisvesting diensten FOD Justitie (Vredegerecht) met inbegrip van eerste inrichtingswerken / Her-aanbesteding


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres: Universiteitslaan, 1B,BE-3500 HASSELT
Contactpersoon: Evelien Seyler
Tel: +32 485582837
E-mail: evelien.seyler@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370779


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
GENK FOD Justitie : Inhuring voor huisvesting diensten FOD Justitie (Vredegerecht) met inbegrip van eerste inrichtingswerken / Her-aanbesteding 
Referentienummer: VRO-2020/710967/004Bis-Kabr-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
GENK FOD Justitie : Inhuring voor huisvesting diensten FOD Justitie (Vredegerecht) met inbegrip van eerste inrichtingswerken / Her-aanbesteding
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: GENK
II.2.4. Beschrijving
GENK FOD Justitie : Inhuring voor huisvesting diensten FOD Justitie (Vredegerecht) met inbegrip van eerste inrichtingswerken / Her-aanbesteding 
II.2.7. Looptijd
175 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-30 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - Afdeling Bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 37, BE-1040  Brussel
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Regie der Gebouwen - Juridische Dienst
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, BE-1060 Brussel
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-25