Agentschap Voor Natuur En Bos

Kleinschalig maaibeheer in door ANB beheerde domeinen (Terreinbeheer Oost)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres: Graaf De Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20 bus 8,BE-1000 Brussel
Tel: +32 494269382
E-mail: tom.vangoeye@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.natuurenbos.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370130


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Kleinschalig maaibeheer in door ANB beheerde domeinen (Terreinbeheer Oost) 
Referentienummer: ANB-TB/TO/2019/80-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 92533000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Kleinschalig maaibeheer in door ANB beheerde domeinen (Terreinbeheer Oost)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-25


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
invuldocumenten 'offerteformulier en inventaris', 'UEA' en 'verbintenis terbeschikkingstelling middelen'