Atlas College Katholiek Secundair Onderwijs Genk Vzw

ATLAS COLLEGE GENK - School secundair onderwijs - AFDELING TECHNIEK & INNOVATIE - blok W - nieuwbouw voor afdeling opleiding elektriciteit - WERKEN - PERCEEL 5 EERSTE UITRUSTING


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: ATLAS College Katholiek Secundair Onderwijs Genk vzw
Postadres: Collegelaan 1,BE-3600 GENK
Contactpersoon: Katleen Deelkens
Tel: +32 476093041
E-mail: katleen.deelkens@atlascollege.be
Internetadres(sen): http://atlascollege.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370303


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ATLAS COLLEGE GENK - School secundair onderwijs - AFDELING TECHNIEK & INNOVATIE - blok W - nieuwbouw voor afdeling opleiding elektriciteit - WERKEN - PERCEEL 5 EERSTE UITRUSTING 
Referentienummer: ATLAS College vzw-17.482 P5-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45421153
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
ATLAS COLLEGE GENK
school secundair onderwijs
AFDELING TECHNIEK & INNOVATIE
blok W - nieuwbouw voor afdeling opleiding elektriciteit
WERKEN - PERCEEL 5 EERSTE UITRUSTING
percelen winddicht/afwerking/technieken reeds gepubliceerd
EERSTE UITRUSTING = vaste uitrusting school o.a.:
- kasten
- leraarsmeubels
- kapstokken
- signalisatie
- whiteborden
- werktafels
- touchscreen TV's & projectoren
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-25


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
omdat sommige unzip-programma's een probleem hebben met het originele dossier "Atlascollege blokW dossier aanbesteding perceel5.zip" hebben we het dossier ook apart opgesplitst in 3 aparte zip-files. Wie problemen heeft met het originele dossier kan deze 3 files downloaden, deze zijn hetzelfde.
Bijkomende info: marc.bex@laboarchitecten.be