Universiteit Hasselt

Aankoop Ultrasound Imaging system


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universiteit Hasselt
Postadres: Martelarenlaan 42,BE-3500 Hasselt
E-mail: aankoop@uhasselt.be
Internetadres(sen): www.uhasselt.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376065


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop Ultrasound Imaging system 
Referentienummer: UH-2019--070-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Aankoop Ultrasound Imaging system
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
363200.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Universiteit Hasselt, Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED), Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen, Agoralaan gebouw C te 3590 Diepenbeek
II.2.4. Beschrijving
Aankoop Ultrasound Imaging system  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 018-038876

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Aankoop Ultrasound Imaging system

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-03-27

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: FUJIFILM VisualSonics Inc.,CA Toronto
NUTS-code: 00
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-19