Mrmp-s/ad - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Section "support Sy

Klimaatkasten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: MRMP-S/AD - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Section "Support Systems" - Ondersectie Corporate Support Systems
Postadres: Eversestraat, 1,BE-1140 Evere
Contactpersoon: David Moerman
Tel: +32 24415408
Fax: +32 24439426
E-mail: david.moerman@mil.be
Internetadres(sen): https://www.mil.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376050


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Klimaatkasten 
Referentienummer: MRMP-S/AD-20SD500-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39717000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Een aankoop en installatie van VIER (04) klimaatkasten, aangevuld met een onderhoudscontract (voor de levensduur van het materieel) voor leveringen en diensten betreffende het preventief en correctief onderhoud en kalibratie van het betrokken materieel ten voordele van de laboratoria PTEM, POL (DLD), BAL en SIPEG (CC R&A)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Klimaatkasten 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-09-01
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-06-25 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-09-01
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-06-25
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-19