Mrmp-i/a - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Infrastructuu

Meerjarige open overeenkomst (2020-2023) voor de aankoop van vestiairekasten t.v.v. alle eenheden van Defensie, inclusief Federale Politie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: MRMP-I/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Infrastructuur - Ondersectie "Verwerving"
Postadres: Eversestraat, 1,BE-1140 Evere
Contactpersoon: Luitenant Tuur Snauwaert
Tel: +32 24433866
E-mail: tuur.snauwaert@mil.be
Internetadres(sen): https://www.mil.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376044


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Meerjarige open overeenkomst (2020-2023) voor de aankoop van vestiairekasten t.v.v. alle eenheden van Defensie, inclusief Federale Politie 
Referentienummer: MRMP-I/A-20IA261-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39122100
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Meerjarige open overeenkomst (2020-2023) voor de aankoop van vestiairekasten t.v.v. alle eenheden van Defensie, inclusief Federale Politie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: België
II.2.4. Beschrijving
Meerjarige open overeenkomst (2020-2023) voor de aankoop van vestiairekasten t.v.v. alle eenheden van Defensie, inclusief Federale Politie 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-09-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2023-12-31
Verlenging mogelijk: JA
Zie bestek, paragraaf 3.g. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-06-29 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-06-29
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De Aanbestedende Overheid organiseert een voorafgaande informatievergadering op 09/06/2020 om 10.00 uur (zie bestek, paragraaf 6.j.).De aanvangsdatum van het contract (zie Par. II.2.7. - Looptijd van de opdracht) is informatief gegeven en heeft geen enkele contractuele waarde.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Binnen de 60 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de gewraakte beslissing

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-19