Nmbs-procurement

CS1-0001682327 Het ter beschikking stellen van HVAC techniekers voor het herstellen van HVAC systemen van de M6 rijtuigen.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: NMBS-Procurement
Postadres: Hallepoortlaan 40,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: Klara Van Schoorisse
E-mail: klara.vanschoorisse@belgiantrain.be
Internetadres(sen): www.B-rail.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375594


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
CS1-0001682327 Het ter beschikking stellen van HVAC techniekers voor het herstellen van HVAC systemen van de M6 rijtuigen. 
Referentienummer: SNCB-CS-CS1-0001682327-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De dienstenopdracht bestaat uit het ter beschikking stellen van HVAC techniekers voor het herstellen van HVAC systemen van de M6 rijtuigen van de NMBS. De techniekers zullen ingezet worden voor preventief en correctief onderhoud van de HVAC systemen in de M6 spoorwegrijtuigen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De dienstenopdracht bestaat uit het ter beschikking stellen van HVAC techniekers voor het herstellen van HVAC systemen van de M6 rijtuigen van de NMBS. De techniekers zullen ingezet worden voor preventief en correctief onderhoud van de HVAC systemen in de M6 spoorwegrijtuigen. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie punt 4.1. van de selectieleidraad in bijlage van de aankondiging van de opdracht.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie 4.2 van de selectieleidraad in bijlage van de aankondiging van de opdracht.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie 4.3 van de selectieleidraad in bijlage van de aankondiging van de opdracht.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-06-18 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349842
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349842
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349842
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-19