Maatschappij Voor Het Intercommunaal Vervoer Te Brussel - Procurement & Logistics Department

Juridische dienstverlening door een advocaat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres: Koningsstraat 76,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Paul Van Houtte
Tel: +32 25638118
E-mail: paul.vanhoutte@mivb.brussels
Internetadres(sen): www.stib.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374346


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Juridische dienstverlening door een advocaat 
Referentienummer: MIVB - STIB Procurement & Logistics-AL_4499/GD/PVH-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79100000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het sluiten van een raamovereenkomst met advocatenkantoren voor juridische diensten rond sociaal recht.
Die diensten kunnen o.a. bestaan uit :
- de belangen van de maatschappij en desgevallend van haar personeel verdedigen voor het gerecht, op minnelijke of gerechtelijke wijze, zowel in de rol van eiser als van verweerder, in terugkerende of gerichte dossiers ;
- het opstellen van juridische adviezen, indien nodig in de vorm van een legal opinion ;
- het presteren van de diensten in het kader van legal audit en legal due diligence ;
- advies of juridische bijstand bij het opmaken van documenten, onderhandelingen, geschillenpreventie en besluitvorming.
Gezien 90 % van de dossiers voor de franstalige rechtbanken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevoerd worden, moeten de kandidaten verplicht over een voldoende aantal advocaten beschikken (minimum drie) die ingeschreven zijn op het tableau van de franstalige orde van Brussel.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussels hoofdstedelijk gewest
II.2.4. Beschrijving
Diensten vermeld onder punt II.1.4) in sociaal recht met volgende rechtsgebieden : 1) arbeidsrecht 2) wetgeving betreffende de arbeidsuren 3) fiscaal recht m.b.t. de bezoldigingen 4) collectief sociaal recht 5) recht betreffende de bescherming van de privacy op het werk 6) socialezekerheidsrecht 7) arbeidsstrafrecht 8) wetgeving tegen discriminatie 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-09-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2024-07-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in bijlage van de aankondiging van de opdracht : moet verplicht geimporteerd en ingevuld worden via website https://ec.europa.eu/tools/espd. In regel volstaat éénenkele DUME. Indien echter meerdere kandidaten beslissen om zich gezamenlijk kandidaat te stellen in het kader van een vereniging of indien de kandidaat beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten (zoals bijvoorbeeld een onderaannemer), dan dient elk de UEA in te vullen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De kandidaat toont zijn economische en financiële draagkracht aan door de UEA in te vullen met de gevraagde stavingsstukken per selectiecriterium. De selectiecriteria staan hieronder opgelijst.1°) De economische en financiële draagkracht van de kandidaten zal gecontroleerd worden op basis van financiële gegevens (de omzet, balansen en resultatenrekeningen). De kandidaat zal aan de MIVB de laatste 2 neergelegde balansen en resultatenrekeningen van de onderneming (modellen neergelegd bij de NBB) overmaken of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload communiceren. Voor Belgische ondernemingen is dit niet verplicht, aangezien de MIVB de jaarrekeningen kan opvragen afkomstig van de balanscentrale van de Nationale Bank van België, voor zover deze gepubliceerd werden.2°) De specifieke jaaromzet: de jaaromzet die werd behaald met het gedeelte waarop de aankondiging van een opdracht betrekking heeft. De kandidaat zal een verklaring overmaken betreffende zijn omzetcijfer voor de gevraagde diensten, en dit voor de 2 meest recente beschikbare boekjaren. (In te vullen in het UEA Deel IV: Selectiecriteria IV punt B).
Eventuele minimumeisen:
1°) Positief eigen vermogen
2°) Specifieke jaaromzet van 600.000 ?

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De kandidaat toont zijn technische en beroepsbekwaamheid aan door de gevraagde stavingsstukken per selectiecriterium opgenomen in de percelenmatrix in bijlage toe te voegen. De selectiecriteria staan hieronder opgelijst. 1° Een lijst met referenties van prestaties uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar in de domeinen voorwerp van de opdracht met vermelding van :- een beschrijving van de opdracht en van de gepresteerde diensten- het bedrag- start- en einddatum- de naam van de betreffende onderneming- een duidelijke vermelding van het gespecialiseerde rechtsdomein waarop de referentie betrekking heeft- de gegevens van de betrokken advocaten en de rol die ze in het project hebben uitgevoerd (In te vullen in het UEA Deel IV: Selectiecriteria IV punt C).2° Getekende tevredenheidsattesten, opgemaakt door de klanten en in verband met de onder 1° vermelde referenties (bij het kandidatuurstellingsdossier te voegen) .3° Een formele verklaring dat de kandidaat onderneming in staat is het Nederlands en het Frans te gebruiken in al haar contacten, met inbegrip van de MIVB (correspondentie, bezoeken, vergaderingen, enz.).4° Persoonlijke toestand van de advocaten leden van kandidaat-kantoor voor de laatste drie kalenderjaren :De kantoren die zich kandidaat stellen, moeten aan hun kandidatuur een attest toevoegen waaruit blijkt dat hun leden advocaten:- ingeschreven zijn op het tableau van de orde van advocaten - een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten en betaald hebben - niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een schrapping, een schorsing of een weglating- de relevante opleiding (inclusief hun specialisaties), en het aantal jaren ervaring in de materie hebben (in het bijzonder van diegenen welke belast zijn met de gespecialiseerde rechtsdomeinen zoals vermeld onder paragraaf II.2.4.)- in orde zijn met de betaling van de bijdrage aan de orde.5° Een beschrijving van het sociale beleid van de kandidaat: een verklaring op erewoord dat de kandidaat alle conventies die aan de basis lagen van het label SA 8000 respecteert.6° Het aantal advocaten.7 ° Een formele verklaring m.b.t. de bereidheid om samen te werken op forfaitaire basis.8 ° Lijst van de juridische publicaties of deelname aan seminaries als spreker/expert over de laatste twee jaren voor tenminste twee advocaten.

Eventuele minimumeisen:
De minimumeisen zijn opgenomen in de percelenmatrix in bijlage.

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1 Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
Het verrichten van de dienst is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep: JA
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-06-11 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
E-notification :1. Wanneer je deze aankondiging van een opdracht hebt gedownload van de website e-Notification (https://enot.publicprocurement.be), moet je er goed op letten dat je ook de bijgevoegde bestanden (bijlagen) gedownload hebt.2. Open het bestand « espd-request.zip » en bewaar (= exporteer) enerzijds het .PDF-document en anderzijds het .XML-bestand.3. Surf naar de website: https://ec.europa.eu/tools/espd4. Kies je taal5. Selecteer « Ik ben een ondernemer »6. Selecteer « Een UEA importeren »7. Klik op "Choose file" (bestand kiezen) en selecteer het bestand "espd-request.xml" dat je onder 2 geëxporteerd hebt.8. Klik op "Volgende"9. Vul de vereiste velden in met behulp van de tekst van de publicatie om de kwaliteit en hoeveelheid gevraagde gegevens te bepalen.10. Klik op "Overzicht"11. Downloaden "in de twee formaten"12. Bewaar dat bestand "espd-request.zip" dat ook je UEA bevat.13. Voeg je UEA-bestand, "espd-request.zip" genaamd, bij je kandidatuurstellingsdossier op het moment van de verzending ervan (elektronisch via het e-tenderingplatform op de wetsite https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do). Opgelet: de MIVB moet het .ZIP-bestand ontvangen.E-tendering:1. Wijze van indienen - e-procurementHet indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze en gebeurt via https://eten.publicprocurement.beMet elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.Gelieve voor buitenlandse kandidaten rekening te houden met de procedures en termijnen die nodig zijn voor het verkrijgen van een certificaat voor de elektronische handtekening van uw dossier. Het is eveneens mogelijk om een andere persoon te machtigen om elektronisch te ondertekenen. In dit geval moet het bewijs van de volmacht aan de offerte en/of aanvraag tot deelneming worden toegevoegd.Voor meer informatie, gelieve te raadplegen: http://www.publicprocurement.be.Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.2. Door het indienen van een kandidatuur aanvaarden de kandidaten onvoorwaardelijk de inhoud van de aankondiging van opdracht, van de bijhorende documenten en aanvaarden zij door de bepalingen ervan gebonden te zijn. Indien een kandidaat in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post ten laatste 15 kalenderdagen voor de uiterste termijn voor ontvangst van de deelnemingsaanvragen, bekend te maken aan de aanbesteder (via de contactpersoon die vermeld is in artikel I.1 van deze aankondiging van opdracht) met omschrijving van de reden.3. De gevraagde gegevens dienen in de UEA ingevuld te worden. Enkel bewijsstukken waar in de UEA of de aankondiging om is verzocht mogen en moeten als bijlage bij de aanvraag tot deelneming worden toegevoegd. Ongevraagd verstrekte informatie zal niet worden beoordeeld.4. Een kandidaat mag desgevallend een beroep doen op de capaciteit van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die entiteiten. In dat geval moet hij aan de aanbestedende overheid bewijzen dat hij over de nodige resources zal beschikken om de opdracht uit te voeren, door voorlegging van het engagement van die entiteiten dat ze voor deze specifieke opdracht deze resources ter beschikking van de opdrachtnemer zullen stellen. Deze entiteit dient zich in een afzonderlijk Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor alle door de kandidaat aangegane engagementen garant te stellen en dient zich ertoe te verbinden om haar volledige medewerking te verlenen en om in het kader van deze opdracht alle noodzakelijke resources ter beschikking van de MIVB te stellen. Onder diezelfde voorwaarden kan een vereniging van kandidaten een beroep doen op de capaciteit van deelnemers aan de vereniging en op die van andere entiteiten.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
In overeenstemming met artikel 23 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten worden de verhaalprocedures, op straffe van niet ontvankelijkheid, ingesteld binnen de in §2 tot §4 bedoelde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, naargelang het geval.De in artikel 14 bedoelde vordering tot vernietiging wordt ingesteld binnen een termijn van zestig dagen.De in artikel 15 bedoelde vordering tot schorsing wordt ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen. Ingeval toepassing van artikel 18 wordt gemaakt, bedraagt de termijn tien dagen.De in artikel 16 bedoelde vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld binnen een termijn van vijf jaar.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-19