Nationale Loterij N.v. Van Publiek Recht

Een bureau voor mediastrategie en -planning en voor het inkopen van media ten behoeve van de Nationale Loterij


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Nationale Loterij N.V. van publiek recht
Postadres: Belliardstraat 25-33,BE-1040 Brussel
Tel: +32 22384965
E-mail: gert.vandendries@nationale-loterij.be
Internetadres(sen): www.loterie-nationale.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368979


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Een bureau voor mediastrategie en -planning en voor het inkopen van media ten behoeve van de Nationale Loterij 
Referentienummer: LN-FIN/PRO/2020/32-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79341200
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Wij zoeken een media agentschap of een groep van partners vertegenwoordigd door een media agentschap die binnen de missie van de Nationale Loterij de mediastrategie, de planning en de aankoop organiseert en aanstuurt ; die studies op maat ontwikkelt om de efficiëntie van de budgetten, de plannen & de strategie te optimaliseren ; en die een toekomstgerichte visie kan creëren op basis van de business noden en plannen van de Nationale Loterij met inbegrip van tools & capabilities. Dit alles om de beste business/corporate resultaten te behalen en de digitale footprint te laten groeien.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: belgisch grondgebied
II.2.4. Beschrijving
Zie document in bijlage. 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële duur van twee jaar, zonder stilzwijgende verlenging, en kan twee (2) maal voor het verstrijken van de jaarlijkse vervaldatum op eenzijdig verzoek door de Nationale Loterij worden verlengd. Na die jaren van optionele verlenging bereikt de raamovereenkomst met volle recht zijn vervaldatum. Wanneer er wordt beslist om de raamovereenkomst niet te verlengen, dan mag de opdrachtnemer uit hoofde van die beslissing geen enkele schadevergoeding eisen. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
(1) Een verklaring dat voor de onderneming en in hoofde van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de onderneming, alsook elke persoon die daarin vertegenwoordigings, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, geen veroordeling bij onherroepelijk vonnis is uitgesproken omwille van deelneming aan een criminele organisatie [als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek], omkoping [als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek], fraude [als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Euopese Gemeenschappen, zoals bedoeld in art 45 lid 1 sub c van de Richtlijn 2014/24/EG en goedgekeurd door de wet van 17/02/2002], terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten [als bedoeld in artikel 137 van het Strafwetboek], witwassen van geld of financiering van terrorisme [als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme] of kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel [als bedoeld in artikel 433 quinquies van het Strafwetboek];Ook voor punt (1) dient het desbetreffende document bij het kandidatuurdossier te worden gevoegd: een recent uittreksel uit het strafregister.(2) Een verklaring dat de onderneming en de in het voormelde lid vermelde personen niet staan aangeduid in een administratieve of rechtelijke beslissing voor een inbreuk op het vlak van het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen [in de zin van artikel 35/7 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers of in de zin van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van vreemde arbeiders];Ook voor punt (2) dient het desbetreffende document bij het kandidatuurdossier te worden gevoegd: een recent uittreksel uit het strafregister.(3) Een verklaring dat de onderneming niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of in een vergelijkbare toestand verkeerd ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;(4) Een verklaring dat u geen fiscale schulden heeft (direct en btw) van meer dan 3.000 euro;(5) Een verklaring dat u op het vlak van de sociale zekerheid geen bijdrageschuld heeft van meer dan 3.000 euro.Gebruik voor de punten (1) tot (5) het UEA formulier (Bijlage A).Voor meer informatie over het UEA-formulier, zie bijlage A met de richtlijnen om het UEA in te vullen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
(1) De jaarrekeningen over de afgelopen drie jaren verstrekken indien dezeniet beschikbaar zijn op de website van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (www.balanscentrale.be). Buitenlandse ondernemingen blijven ertoe gehouden hun geconsolideerde balans-, omzet, verlies- en winstcijfers over de afgelopen drie jaren mee te delen.De economische en financiële draagkracht van de onderneming worden afgetoetst aan de hand van een D&B bedrijfsratioevaluatie. De Nationale Loterij staat zelf in voor het opvragen van de rapporten aan D&B.- Een D&B Risico-indicator van minstens 2 op een schaal van 1-4 (of 5), waarbij 1 staat voor een laag en 4 voor het hoogste kredietrisico;- Een D&B faillissementsscore van minstens 60 op een schaal van 1-100, waarbij 1 staat voor een slechtste en 100 voor het laagste risico op faling;Firma's die niet aan bovenvermelde vereisten voldoen komen niet voor gunning in aanmerking, tenzij een eigen financiële analyse van de jaarrekeningen van de voorbije drie boekjaren dit negatieve beeld nuanceren.Voor punt (1) dienen de jaarrekeningen bij de aanvraag tot deelneming te worden gevoegd.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-07-31 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaat bezorgt het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).De kandidaturen moeten elektronisch worden overgelegd via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de wettelijke voorwaarden.Meer informatie kan worden bekomen op de website http://www.publicprocurement.be. De uiterste indieningsdatum is vermeld in de Aankondiging van Opdracht.Elke andere vorm van verzending (bv. telefax, mail, afgeven aan het onthaal, enz.) zal leiden tot een verwerping van de aanvraag tot deelneming van de inschrijver.De aanbesteder adviseert u om uw kandidatuur minstens 1 dag voor het verstrijken van de indieningsdatum en -uur op te laden en elektronisch te ondertekenen in e-Tendering. Dit om te voorkomen, bij eventuele problemen, dat uw kandidatuur niet voor het verstrijken van de deadline in ons bezit is.Wij garanderen u dat uw kandidatuur in e-Tendering strikt confidentieel is en de inhoud van uw kandidatuur pas geraadpleegd kan worden na opening van het dossier door de aanbesteder.Het e-Tendering systeem laat de opening van het dossier pas toe na het verstrijken van de indieningsdatum en -uur.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Etterbeek
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): www.conseil-etat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
15 dagen: verzoek tot schorsing van de uitvoering van degemotiveerde gunningsbeslissing.60 dagen: beroep tot nietigverklaring.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-19