Ag Vespa

Ontwerpopdracht voor de restauratie, renovatie en herbestemming van de beschermde brandweerkazerne in de Paleisstraat - Bestormingstraat te Antwerpen.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AG VESPA
Postadres: Paradeplein 25,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Josefien Vandermeulen
Tel: +32 34328329
E-mail: Josefien.vandermeulen@antwerpen.be
Internetadres(sen): www.agvespa.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374781


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwerpopdracht voor de restauratie, renovatie en herbestemming van de beschermde brandweerkazerne in de Paleisstraat - Bestormingstraat te Antwerpen. 
Referentienummer: AG VESPA-B-Paleisstraat 122-126 - brandweerkazerne-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71200000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De brandweerkazerne in de Paleisstraat te Antwerpen dateert van begin 20ste eeuw en is beschermd als monument. Aangezien de brandweer een nieuwe locatie zal krijgen, werd er besloten om het monument te herbestemmen en te restaureren. De ontwerper dient aandacht te hebben voor de erfgoedwaarden als ook te beschikken over sterke ontwerpcapaciteiten. De ontwerper dient een ontwerp te maken dat zowel ontwerpmatig, restauratief als materiaal-technisch kwaliteitsvol is en dit waar mogelijk reversibel, met respect voor de bestaande historische en waardevolle context. Het programmatorisch onderzoek maakt deel uit van de opdracht.
De ontwerper staat voor een boeiende uitdaging om de volgende aspecten en randvoorwaarden te integreren in het ontwerp en te zorgen voor een goede uitvoering ervan: architecturale kwaliteit, omgang met het waardevolle erfgoed, integreren van nieuwe noden en behoeften en duurzaamheid en dit op een economisch verantwoorde wijze.
Het betreft een architectuuropdracht bestaande uit een vast en een voorwaardelijk gedeelte, aangevuld met: ingenieursopdracht stabiliteit, opdracht technieken, opdracht energiedeskundige, opdracht akoestiek, opdracht restauratie, aanvullende onderzoeken (materiaal-technisch, stratigrafisch, energieaudit etc.).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-19


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Een document wordt toegevoegd. Het betreft de antwoorden op gestelde vragen.