Levering Van Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Sibelga - Beheer en verwerking van afval


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Sibelga
Postadres: Werkuizenkaai 16,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Thomas Cortens
Tel: +32 25494308
E-mail: public_procurement@sibelga.be
Internetadres(sen): www.sibelga.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374751


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Sibelga - Beheer en verwerking van afval 
Referentienummer: Sibelga-SIB20DS1101-F05_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Beheer van het recyclagepark voor zowel gevaarlijk als niet-gevaarlijk afval op de site van Sibelga , het transport en verwerken van het afval en het
transport en verwerken van afgedankte transformatoren en andere oliehoudende toestellen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-19


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-06-22
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-06-24
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Uitstel van datum voor indiening van het Selectiedossier als gevolg van onderhoudswerken aan het e-Procurement platform.