Federatie Van Socialistische Mutualiteiten Van Brabant

Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de voozienning en levering van lekkernijdoosjes


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant
Postadres: Zuidstraat, 111,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25069680
E-mail: procurement@fmsb.be
Internetadres(sen): http://fmsb.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373480


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de voozienning en levering van lekkernijdoosjes 
Referentienummer: FMSB-FMSB - 2020 - 001 - Boites de friandises-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 15800000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De huidige opdracht is een opdracht voor levering met als voorwerp de voorziening en levering van lekkernijdoosjes in het kader van de activiteit "Rode Kerstfeesten" georganiseerd in december en januari door de Federatie van Socialistische Mutualiteiten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-19


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-06-12
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-06-24
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-06-12
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-06-24
Plaatselijke tijd: 10:00